اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 19 مرداد 1401
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ صدورتاریخ اعتبارحوزه جغرافیایی فعالیتآدرستلفن
بازرگانی آتانا تجهیزVALLEYLABالکتروسرجیکالFORCE 2, FORETRIAD664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزVALLEYLABالکتروسرجیکالFORCE FX-8C664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزERBEالکتروسرجیکالICC300664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزERBEالکتروسرجیکال VIO 300D, VIO 200D664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزMARTINالکتروسرجیکال ME400, ME200664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزMARTINالکتروسرجیکالME411664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزBERCHTOLDالکتروسرجیکالSONOTOM 110, 621,530,70D664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروشوکDEFIGARD 5000664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزNIHON KOHDENالکتروشوکTEC-7600, 7700, 7500,5500 7300,7100,7200664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزHPالکتروشوکCODEMASTER M1722A/B,M1722B,M1723A/B664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزGSالکتروشوکCORPULS3664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزPHYSIO CONTROLالکتروشوکLIFEPAK 9, 9P, 1000664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزMEDTRONICالکتروشوکLIFEPAK20,LIFEPAK20E664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزZOLLالکتروشوکM SERIES,E SERIES664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزBURDICKالکتروشوکMEDIC5664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزFUKUDA DENSHIالکتروکاردیوگرافFX-2111664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزFUKUDA DENSHIالکتروکاردیوگرافFCP-7101,FCP-7102664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزGE MARQUETTEالکتروکاردیوگرافCARDIO SMART/ CARDIO SMART ST664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOLINEالکتروکاردیوگرافAR600664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزCARDIOFAX GEMالکتروکاردیوگراف9010K,9020K664/162861400/04/011400/10/01کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
بازرگانی آتانا تجهیزSCHILLERالکتروکاردیوگرافAT-1664/737091400/12/281401/12/28کشوریتهران- خیابان اشرفی اصفهانی- خیابان صفاریان طوسی- کوچه درخشان- بن بست نوبهار- پلاک 4- واحد 849083
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای عمومی 664/307961400/06/071401/06/07کشوریتهران- مرزداران- انتهای اطاعتی جنوبی- کوچه مهدی یکم- پلاک 223- واحد 186017615
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/9671401/04/051402/04/05کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانرئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانAirpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانAtlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانAirpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانرئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد منش ایرانیانرئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/12/29کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خرمشهر- عربعلی- کوچه هفتم9193829803
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/12/29کشوری  
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/343361400/06/211401/06/21کشوری 43853923
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/343361400/06/211401/06/21کشوری 43853923
آرمان پرتو تصویرGEMRILX 1.5T, Excite 1.5T, Excite HD 1.5T/3T, HDX 1.5T/3T, HDi/HDe 1.5T, HDxT 1.5T,Optima 360,Optima 355,Signa explore,Signa creator,MR 450w,MR 450 GEM suit,MR 750w,Signa Artist,Signa Voyager664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرGECT ScanHispeed(Nxi,Fxi,Qxi), Lightspeed (Qxi, Plus, Ultra16, Pro16, HP60, RT, Xtra, VCT, Pro32), Brightspeed (Excel, Edge, Elite, Select), T/e-Highspeed Dual-Discovery HD750, Optima520, Optima540, Optima660, Revolution Family664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsCT ScanMX Family (MX16/MX8000)-Ingenuity Family-Brilliance Family (16/64/ICT128/ICT256)664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافیIntegris 3000/5000 (H/V), Allura Xper FD (10/20), Integris CV9664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPhilipsMRIIntera- Acheiva- Ingenia- IngeniaCX- Multiva664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDiagnost 90S664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیHD Diagnost664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیD 96664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیBucky Diagnost664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیEssenta DR664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDuo Diagnost664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSرادیوگرافیDigital Diagnost664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد24 
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 25664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV 29664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Pulsera664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرمان پرتو تصویرPHILIPSCARMBV Libra664/680331400/12/071401/12/07کشوریتهران- سعادت آباد- صرافهای شمالی-پلاک 23-واحد2426654563
آرکا ویرا طبSysmexCoagulationCA500-CA1500664/563881400/10/061401/10/06کشوری  
آرکا ویرا طبSysmexBlood Cell CounterK800 -K1000 -KX21N -KX21 -XS800 -XT-2000i XT-1800i664/563881400/10/061401/10/06کشوری  
آریا اطلس سورینNovairاکسیژن ساز 664/4771999/5/1599/12/29کشوریکمالشهرکوچه ظفر12بلوار شهیددکتر بهشتی پلاک0 ورودی جنوبی طبقه اول واحد4 
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/6221401/03/171402/03/17کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 4- واحد888605408
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارListemژنراتور رادیوگرافی 664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آریا پرتو نگارItalrayژنراتور رادیوگرافی 664/691561400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان شهید رجایی- بالاتر از ایستگاه مترو جوانمرد پلاک 22555514690
آزاد طب درمانVarianشتاب دهندهClinac 2300/2100/600664/180821400/04/091401/04/09کشوری  
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/12/29کشوریتهران- خیابان شریعتی- روبروی ایستگاه متروی قلهک- مجتمع پزشکی قلهک- پ1523- طبقه2-واحد488721345
آفاق البرز طبROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/12/29کشوریتهران- خیابان شریعتی- روبروی ایستگاه متروی قلهک- مجتمع پزشکی قلهک- پ1523- طبقه2-واحد488721345
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/2071401/02/111402/02/11کشوریتهران - خیابان آزادی - خیابان زارع - پلاک 1666902219
آکا اندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/12/29کشوریتهران-خ دکتر قریب -کوچه سوسن-پلاک 4-ساختمان پالیز-طبقه اول-واحد 10466568535
آکا اندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152698/02/1099/12/29کشوریتهران-خ دکتر قریب -کوچه سوسن-پلاک 4-ساختمان پالیز-طبقه اول-واحد 10466568535
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex -ARC300 -ARGUS -Bright View -Bright View X -Bright View XCT -Cardio 60 -Cardio MD -CIRRUS -FORTE -Genesys664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانPHILIPSسی تی اسکنMX8000- Brilliance (16-32-64)664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
ابزار طب آسمانINTERMEDICAL- EXAMION- GMM-GMIرادیوگرافیRadius-Basic-Compact664/161151400/03/311401/03/31کشوریتهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه اعظم-پلاک 4- طبقه 1- واحد188613920-1
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/72761400/02/191401/02/19کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی66102491
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/12/29کشوریتهران - انتهای یادگار امام به سمت جنوب - خیابان هرمزان - جنب مجموعه ورزشی میلاد - وزارت دفاع - مجتمع قدس - ابتدای اولین ورودی 
اروین دانش آزماRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمی902, 911, 912, 917664/5881401/01/161402/01/16کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اروین دانش آزماOrpheeسل کانترMYTHIC-18, MYTHIC-22 AL, MYTHIC-22 OL664/5881401/01/161402/01/16کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اروین دانش آزماMindrayسل کانترBC300, BC5800664/5881401/01/161402/01/16کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/5881401/01/161402/01/16کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اروین دانش آزماBiomerieux S.AFluorometric Analyser (هورمون آنالایزر)Mini ELFA VIDAS gray664/5881401/01/161402/01/16کشوریتهران - رودکی شمالی - کوچه صائب - پلاک ۴۸62999800
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/244331400/05/101401/05/10کشوریتهران- جاده قدیم ساوه- سه راه بوتان به سمت قاسم آباد- خیابان صنعت- صنعت3- پلاک 13188442028
بامداد تجهیز طب ایرانیانSino Medicalپمپ سرم/ سرنگSN1500, SN50664/32131401/01/231401/07/23کشوریشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Linear 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Convex 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Vaginal 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب قلبی و TEE 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب 4D 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote-BK Medical-Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiسونوگرافی 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
بامداد تجهیز طب ایرانیانGE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote--Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiاکوکاردیوگرافی 9/713/250221400/08/181402/08/18قطب شیرازشیراز-خیابان زند-خیابان اردیبهشت غربی-روبروی بیمارستان شفا- ساختمان 57-طبقه 3-واحد 5(071)32326616
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/12/29کشوریتهران، محله توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان شهید علی شکاری(ستایش) ، پلاک 50 ، طبقه پنجم ، واحد جنوبی66049021
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/222371400/04/281401/04/28کشوریتهران- بزرگراه آل احمد - شمال غربی پل آزمایش - پ. 219 - واحد 544044200
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/222371400/04/281401/04/28کشوریتهران- بزرگراه آل احمد - شمال غربی پل آزمایش - پ. 219 - واحد 544044200
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور 664/5259898/06/1799/12/29کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تابش پرتو نگارDDD-Diagnosticگاما کمراCorCam664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 2 
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/6071401/03/161402/03/16کشوریتهران- بزرگراه همت -خیابان کبیری طامه- نبش خیابان مخبری-ساختمان پزشکان پاک-پلاک 266- واحد 244446142
تاو سگالCulliganدستگاه RO 664/555231400/09/301402/09/30کشوریتهران- خیابان حافظ- خیابان شیرین- پلاک 1888808271
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/12/29کشوری 66098362
تجهیز گران شکوه بارانIGS Italia s.r.lاکسیژن ساز بیمارستانی 664/6281401/03/171402/03/17کشوریکرج- فردیس- کانال غربی- خیابان نسترن غربی- کوچه کاج- پلاک 175- واحد 3(026)36523387
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,Carestreamرادیوگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,فلوروسکوپی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu, Philips,Varian,Swissray, Apelem,GE,سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensماموگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensOPG 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهGEماموگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilips,Siemensماموگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهCarestream,SiemensOPG 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهShimadzuآنژیوگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهToshibaفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSiemensفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی، OPG 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهShimadzuفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهPhilipsفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهVarianفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهSwissrayفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهApelemفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهGEفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراست خاورمیانهCarestreamرادیوگرافی، OPG 664/134671400/5/181401/5/18کشوریتهران- خیابان کریم خان زند-خیابان خردمند شمالی-پلاک 99-ساختمان نخل-طبقه 2- واحد 488841408
تراشه کنکاوان فارسToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-Varian-Swissray-Apelem-GE-Inomed-Arcomaرادیولوژی ثابت ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسBMI-Siemens(dynatronics)-Shimadzuرادیولوژی پرتابل ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسToshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-GE-فلوروسکوپی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسSiemens-GEماموگرافی ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسVatech-Planmecaرادیوگرافی تک دندان ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسVatech-Planmecaپانورکس سفالومتری ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسGenoray-Apelem-Siemens-Shimadzu-Philips-GECARM ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسFujiCR ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تراشه کنکاوان فارسSpellman-CPI-Inomed-Poskam-Varian-Philips-Siemens-Shimadzu-Toshiba-Arcomaژنراتور مولد اشعه ایکس ص/1400/پ/9/713/20581400/01/241401/01/24قطب شیرازشیراز- میدان صنایع-جنب صنایع الکترونیک پردیس شرکت های دانش بنیان-طبقه 10-واحد 108(071)36362382
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضی99/12/29کشوریتهران- خیابان ستارخان- بین چهار راه اسدی و خسرو- مجتمع صدف-واحد 5244961932-3
توسعه صنعتی الکترونیکGEسونوگرافی 664/358421400/06/281401/06/28کشوریتهران- خ سهروردی شمالی- ضلع جنوب غربی پل سید خندان- خ برازنده- پ62-واحد 1 
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهران- خ سهروردی شمالی- ضلع جنوب غربی پل سید خندان- خ برازنده- پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixپالس اکسیمتر2001, 520A664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکNovametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکMedianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
توسعه صنعتی الکترونیکEdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/372351400/07/031401/07/03کشوریتهرا-خ سهروردی شمالی-ضلع جنوب غربی پل سید خندان-خ برازنده پ62-واحد 188512962
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/203921400/04/201401/04/20کشوریتهران- خیابان زرتشت غربی-بین ولی عصر و فلسطین- پلاک 14-طبقه 286036654
دانش طب امروزایرانیان طب زعیماتوکلاو بخار 99/33/55/330699/7/799/12/29قطب دانشگاه تهران  
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/12/29کشوری  
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضی99/12/29کشوری  
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
رهپویان طب سورینElitech Groupاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
رهپویان طب سورینSYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/12/29کشوریشهریار، محله شهرک وایین ، بلوار شهدای اندیشه ، کوچه قانون یک ، پلاک 17 ، طبقه اول ، واحد 29357824528
روشان طب سپنتاRoche-Hitachiاتو آنالایزر بیوشیمیHitachi664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
روشان طب سپنتاELITech Group B.Vاتو آنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
روشان طب سپنتاSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSysmex K Series, XP Series664/248941400/05/121401/05/12کشوریتهران- 21 متری جی- محله دکتر هوشیار- کوچه علی اصغر لطفی- پ119 واحد 166098362
زیتک مینوساIGS Italiaاکسیژن ساز 19/4/3709699/4/599/12/29قطب زنجان  
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/372421400/07/031401/07/03کشوریتهران – خیابان مالک اشتر – تقاطع خیابان کارون – پلاک ۵۲۲ – واحد همکف9129260560
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
سیتیکو اسکن ایرانTechnixC-ARMTCA6R, TCA6S664/691771400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سیتیکو اسکن ایرانTechnixرادیوگرافیTMS300, TMS300R, TMS320664/691771400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCompact Alpha Compact Delta Compact Delta II Compact Sigma Medilas H Solvo Medilas H20 Aries664/481401/01/301403/01/30کشوریتهران- خیابان وصال شیرازی- کوچه شمس- شماره 3266402105
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضی99/12/29قطب مشهدمشهد- کیلومتر 34 جاده سنتو- شهرک صنعتی ماشین سازی وفناوری های برتر خراسان رضوی - خ صنعت- شماره 67 (051)32400298
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/235531400/05/061401/05/06کشوریتهران- خیابان استاد نجات اللهی- خیابان شاداب- پلاک 58- طبقه 288933124
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)رادیولوژی 664/691701400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)فلوروسکوپی 664/691701400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)C-ARM 664/691701400/12/111402/12/11کشوریتهران- خیابان قائم مقام فراهانی-شماره 3188314156-8
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی230664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی240664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی260664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی160664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی180664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی200664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینOLYMPUSآندوسکوپی100664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صدرا طب آروینChoyangاندوسکوپ شوی 664/1023731399/11/41401/5/4کشوریتهران- خیابان دکتر شریعتی- خیابان قبا- پلاک 19واحد 722850531-3
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/2661401/02/121402/02/12کشوریتهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - خیابان دشتک - پلاک 3 - واحد 688749331
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/506991400/09/091401/09/09کشوریتهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان خوارزمی- مجتمع ملاصدرا- طبقه همکف- بلوک 2- واحد 5 88056080
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/372311400/07/031401/07/03کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/372311400/07/031401/07/03کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/372311400/07/031401/07/03کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/5401400/03/091401/03/09کشوریتهران ، شهرستان پردیس ، فاز6 ، پارک فناوری ، کوچه نوآوری 4 ، پلاک 43 ، طبقه دوم ، واحد 20476251697
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N - KX21 - XS800664/5401400/03/091401/03/09کشوریتهران ، شهرستان پردیس ، فاز6 ، پارک فناوری ، کوچه نوآوری 4 ، پلاک 43 ، طبقه دوم ، واحد 20476251697
گیتا نیک طبBiomerieux هورمون آنالایزرMini VIDAS Gray664/416151400/07/251401/07/25کشوریتهران- خیابان خردمند جنوبی- ابتدای آذرشهر- پلاک 3- طبقه 888837862
گیتا نیک طبSysmexBlood Cell CountersK1000-KX21N-KX21664/416151400/07/251401/07/25کشوریتهران- خیابان خردمند جنوبی- ابتدای آذرشهر- پلاک 3- طبقه 888837862
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/1701401/02/101402/02/10کشوریتهران ,خیابان گاندی, خیابان هفتم ,پلاک 2 ,واحد 466476887-8
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/12/29کشوری  
مطلب عارفانDynatronicsرادیوگرافی پرتابلDynaplus 3530HF Dynamax 215 HF664/7721401/03/241402/03/24کشوریتهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند-کوچه 35- پلاک 888651950-1
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/146461400/03/241401/03/24کشوریكرج - بلوار نبوت - بعد از خیابان جرجانی 1 - پ. 24(026)32740790-2
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403698/02/3099/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرSewardساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرMedapساکشن 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگراف 664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی خشنودفرHPالکتروشوکCodmaster664/209851400/04/221401/04/22کشوریکرج-خ جهانشهر-خ استانداری-نسیده به استانداری-جنب باغ جهان-پ16-واحد 18(026)34410988
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/51751400/02/261401/02/26کشوریتهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر- کوچه صبر- ساختمان صبر- واحد 1326400784-5
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/443161400/08/091401/08/09کشوریتهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه4- پلاک 12- طبقه اول- واحد388528518
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/1711401/02/101402/02/10کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/12/29کشوریتهران - خیابان مطهری - نبش خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - پلاک - ۱۳۳- واحد ۱۲885444402
نوآوری پزشکی آرتیمانSolta Medicalلیزر دایود فرکشنال، لیزر اربیوم-تالیوم، RF، لیپوساکشن، اولتراسوند 664/162901400/04/011400/10/01کشوریمیدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان شاد، کوچه باغسرا پلاک 754862
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/4471401/03/011402/03/01کشوریتهران- خیابان ستارخان- خیابان باقرخان- پلاک 72- واحد 866903272
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/29کشوری  
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/5551401/03/101402/03/10کشوری 44315716
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/5551401/03/101402/03/10کشوری 44315716
هادی الکترونیکedan instruments,incالکترو کادیوگرافSE-1200، SE-601، SE-3، SE-300، SE-100664/424911399/5/499/12/29کشوری  
هادی الکترونیکedan instruments,incکاپنوگرافM3B664/4249199/5/0499/12/29کشوری  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerونتیلاتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerماشین بیهوشی 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس الکترومکانیک دنیای مدرنDragerانکوباتور 9/713/2554599/9/181400/3/18قطب شیراز  
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 700664/1851401/02/101402/02/10کشوریتهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خ 12 شرقی-پ1- واحد 288767560
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیسری 900664/1851401/02/101402/02/10کشوریتهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-خ 12 شرقی-پ1- واحد 288767560
پارس ریبالGEسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیVoluson Series Logiq Series Vivid Series664/651401/01/301402/01/30کشوریتهران- خیابان باقرخان غربی-نبش خیابان فرزین-پلاک 9-طبقه 5-واحد 1366908553
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پایا آزمون پرشینSpacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پایا آزمون پرشینNovametrixکاپنوگرافNICO -COSMO -CAPNOGARD664/244321400/05/101401/05/10کشوریتهران-خ بهشتی-ابتدای مفتح شمالی-پ428- ط 2-واحد 388751220
پرتو سیستم درمانNeusoftCT ScanCT 3000 -Neuviz 16 -Neuviz Dual664/162871400/04/011401/04/01کشوریتهران- خیابان طالقانی غربی-تقاطع خیابان فریمان-ساختمان 118- طبقه 5-واحد1566954196
پرتو سیستم درمانNeusoftMRISuper Open -SuperStar -NSM 1.5T664/162871400/04/011401/04/01کشوریتهران- خیابان طالقانی غربی-تقاطع خیابان فریمان-ساختمان 118- طبقه 5-واحد1566954196
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/12/29کشوریتهران- بزرگراه رسالت قبل از اتوبان امام علی ساختمان گلستان پلاك 826 طبقه 5 واحد 1826142737
پویا جراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
پویش درمان گستر کاسپینGambroهمودیالیز 664/372011400/07/031401/07/03کشوریتهران- خیابان ولیعصر- دوراهی یوسف آباد- خیابان یکم- پلاک9- واحد 4/288995298
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500 - BT3000 - BT3500664/6157898/07/1499/12/29کشوریتهران- آذربایجان- خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- پلاک 1026- ساختمان 1064- طبقه اول66012563
پیشگامان صنعت تایمازCarl Zeiss Meditec AG فمتوسکندلیزرVisumax 664/164851400/04/011400/10/01کشوری  
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضی99/12/29کشوری  
شالچیلارBennetونتیلاتور 664/436561400/08/051401/08/05کشوریتهران- خیابان استاد نجات اللهی- شماره 10688893311
تجهیز فرآیند پویاSonositeسونوگرافی 664/455851400/08/151401/02/15کشوریتهران- خیابان شریعتی- زرگنده- خیابن شکرابی- شماره 96- واحد 222002677
مبتکران دنیای فرداH&O Equipmentsدستگاه کرایوپنO,B,M,X,X+664/443681400/08/091401/02/09کشوریتهران- خیابان شریعتی- بالاتر از خواجه عبدالله- کوچه نورمحمدی- پلاک 822887456
مطلب عارفانAquamatchدستگاه RO 664/503051400/09/081401/03/08کشوریتهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند-کوچه 35- پلاک 888651950
پاک فرآیند ایرانیانکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/492361400/09/021401/03/02کشوریتهران- میدان انقلاب- خیابان جمالزاده جنوبی- خیابان کلهر- پلاک 14- واحد 1366569101
کیهان طب خاورمیانهزعیم طباتوکلاو بخار (بیمارستانی و آزمایشگاهی)  1400/09/021401/03/02 تهران- بزرگراه نواب- جنب پل کمیل- برج افرا- طبقه 7- واحد 70755435417
والا درمان امیرکبیرAirsepاکسیژن ساز بیمارستانی 664/298211400/09/171401/03/17کشوریتهران- شهرک غرب- خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، مجتمع تجاری مهستان، طبقه دوم91070011
عصر صنعت آتبینAirsep , Novairاکسیژن ساز بیمارستانی 664/298201400/09/171401/03/17کشوریتهران- میدان ولیعصر- خیابان برادران مظفری- پلاک 13077432554
نقش طاووس صباFujinon , Pentaxآندوسکوپی 664/298191400/09/171401/03/17کشوریتهران- خیابان مطهری- روبروی امیر اتابک- نبش پارسا (شهید اکبری)- پلاک 33- طبقه 4- واحد 1288750452
اطلسینAirsepاکسیژن ساز بیمارستانی 664/298181400/09/171401/03/17کشوریتهران- خیابان بخارست- خیابان هفدهم- شماره 2288725434
آراد سلامت بهداشت پارسیانGEسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیVivid3, Vivid7 Dim, Vivid7 Exp., Vivid S5, Vivid S6, Vivid E9, Vivid i, Voluson730 Pro, Voluson730 Exp., Voluson E8, Voluson E, Voluson E6, Logiq e 664/771401/01/311401/07/31کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان قندی- کوچه 16- پلاک 1- واحد 2088540705
آراد سلامت بهداشت پارسیانFujifilm Sonositeسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیMicromaxx, M-Turbo664/771401/01/311401/07/31کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان قندی- کوچه 16- پلاک 1- واحد 2088540705
آراد سلامت بهداشت پارسیانEsaoteسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیMylab30, 40, 50, 60 Caris Series664/771401/01/311401/07/31کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان قندی- کوچه 16- پلاک 1- واحد 2088540705
آشنا پارس تجهیزZeissمیکروسکوپ جراحیVario, Vario700, Pentro, Lumera700, Lumera T, Sensera, Lumera, Lumer I, NC4, Visu150, Visu160, Visu200, Visu210, S3, S4, S5, S7, S8, S21, S22, S23664/261401/01/271401/07/27کشوریتهران- خیابان مطهری- خیابان منصور- پلاک 1068706660
پرتو اندیشان ثمینPhilipsسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیAffiniti Series Epiq Series 664/32111401/01/231401/07/23کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان سهند- متحیری- پلاک 26- واحد 188765001 , 4 09397018200
پرتو اندیشان ثمینGEسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیVivid Series Voluson & Logiq Series 664/32111401/01/231401/07/23کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان سهند- متحیری- پلاک 26- واحد 188765001 , 4 09397018200
پرتو اندیشان ثمینFujifilm Sonositeسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافی 664/32111401/01/231401/07/23کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان سهند- متحیری- پلاک 26- واحد 188765001 , 4 09397018200
پرتو اندیشان ثمینEsaoteسونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیMylab Series664/32111401/01/231401/07/23کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان سهند- متحیری- پلاک 26- واحد 188765001 , 4 09397018200
پرتو اندیشان ثمینSamsung (Medison)سونوگرافی/ اکوکاردیوگرافیWS Series, HS Series664/32111401/01/231401/07/23کشوریتهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویزه- خیابان سهند- متحیری- پلاک 26- واحد 188765001 , 4 09397018200
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  626,158
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386