اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 19 مرداد 1401
اخبار
بدينوسيله  به اطلاع كليه  شركتهاي تجهيزات پزشكي مي رساند مهلت ارائه پاكت مربوط به فراخوان شماره 14 تا تاريخ 24/2/93 تمديد مي گردد .
2077
بيست و دوم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
جهت ثبت نام داروخانه، پس از ثبت نام مسئول فني از قسمت ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات اقدام نماييد.
3414
شانزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی فراخوان عمومي شماره 14 ملزومات پزشكي مصرفي بيهوشي در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي "ملزومات پزشكي مصرفي بيهوشي "با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 23/2/93 اقدام نمايند. ملزومات پزشکی مورد نياز: 1- انواع سوزن اسپاينال 2- انواع سوزن و ست اپيدورال 3-انواع لوله تراشه 4- انواع لارنژيال ماسك 5-انواع لوله و ست تراكستومي  شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز سه شنبه 23/2/93 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا پنج) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي جداگانه به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان شماره 14" تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف کننده بر مبناي ارز آزاد  براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور و همچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. دريافت جدول پيوست
2503
شانزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی فراخوان عمومي شماره 15 ملزومات پزشكي مصرفي بيوپسي در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي "ملزومات پزشكي مصرفي بيوپسي" با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 24/2/93 اقدام نمايند. ملزومات پزشکی مصرفی مورد نياز: 1-     انواع سوزن هاي بيوپسي مصرفي شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد). ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1-      مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تاروزچهاریکشنبه24/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست لیست قیمت کالای فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی لیست قیمت کالای فوق به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكت به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان شماره 15 تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2-  هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي بر مبناي ارزآزاد براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- خريد اقلام راساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6-  محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي منتخب با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.  دريافت جدول پيوست
2693
شانزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
قابل توجه دانشگاه های علوم پزشکی/ مراکز درمانی کشور بدينوسيله به اطلاع كليه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی  ميرساند ؛ هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت سهامی نمایشگاهی از 25 لغایت 28 اردیبهشت ماه سال93 برگزار خواهد شد. همزمان با برپایی این نمایشگاه ششمین کنفرانس سلامت الکترونیک و همچنین دومین پنل بزرگ سمینارها و کارگاه¬های تخصصی با حضور شرکت های مطرح و برندهای جدید در این حوزه ایجاد گردیده است که در هر کارگاه یکی از تکنولوژی ها و تجهیزات پزشکی با محورهای ذیل توسط متخصصین شرکت های مطرح و برندهای جدید بررسی خواهد شد. 1. پارامترهای مهم در انتخاب و خرید دستگاه های تجهیزات پزشکی 2.  ارائه محاسن و ویژگی های برتر برندهای  تجهیزات پزشکی 3.  ارائه معرفی جدیدترین مدل ها و آپشن های  دستگاه ها و رویکردهای آتی کمپانی ها 4.  ویژگی های برتر هر شرکت در ارائه خدمات پس از فروش 5. معرفي و ارائه توانمدي هاي كاليبراسيون و كنترل كيفي شركت هاي مورد تاييد اداره كل تجهيزات پزشكي 6.  فراهم شدن امکان بررسی مقایسه ای دستگاه ها و برندهای مختلف در یک کارگاه برای کارشناسان و مدیران خرید لذا بدین وسیله از کلیه متخصصین و کارشناسان مربوطه ، معاونین درمان و مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستانی و دانشگاه ها ، دانشگاه های علوم و پزشکی ، پزشکان ، پرستاران و افراد علاقه مند دعوت می گردد تا از فرصت استثنایی فراهم شده جهت ارتقای دانش و تبادل نظر با شرکت های تجهیزات پزشکی استفاده نمایید. لازم به ذکر است 70 درصد تخفیف جهت حضور پرسنل مراکز درمانی و بیمارستانها در نظر گرفته شده است. لذا به منظور دریافت توضیحات تکمیلی، همچنین مذاکره در خصوص شرایط سمینارها و کارگاه های مذکور حداکثر تا 20/2/93 با دبیرخانه کارگاه ها و سمینارها نمایشگاه بین المللی ایران هلث موسسه طراحان فردای دیگر به سایت ih.tfdi.ir و یا با شماره تلفنهای 22884221و3  تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است در پایان هر یک از کارگاه ها گواهی شرکت در کارگاه ارایه خواهد شد.
2209
پانزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
به اطلاع شركت كنندگان در فراخوان ها مي رساند: مبلغ ريالي تعيين شده براي كالاي شما بر روي وب سايت قرار گرفت. جهت مشاهده لازم است تا با استفاده از نام و رمز عبور خود به سيستم ورود و ترخيص با آدرس import.imed.ir مراجعه نموده و از منوي دست راست گزينه فهرست كالاهاي قيمت گذاري شده را انتخاب نماييد.
2155
سيزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
قابل توجه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور احتراما باتوجه به بخشنامه مقام عالي وزارت در خصوص بسته هاي اجرايي مربوط به كاهش هزينه هاي بيماران بستري به شماره 92/100 مورخ 08/02/93 و همچنین موضوع هدفمندي يارانه ها و تخصيص نام كاربري و رمز عبور جهت دسترسي به قيمت ها توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي، خواهشمند است كليه نظرات، پيشنهادات و سوالات خود را از طريق شماره هاي15-66700012 با كارشناسان اداره نظارت و ارزيابي اين اداره كل مطرح نماييد.
2132
سيزدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالی فراخوان عمومي شماره 13 مصرفی اورولوژی در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي اورولوژي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 21/2/93 اقدام نمايند. ملزومات  پزشکی مصرفی مورد نياز: 1-    انواع استنت اورولوژي 2-    ست و كاتتر نفروستومي 3-    انواع سوند حالب 4-    انواع سوند هماچوري 5-    انواع سوند دبل جي 6-    انواع سوند بسكت 7-    انواع گايد واير اورولوژي 8-    انواع كاتتر سوپراپوبيك شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد). ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1-     مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list  مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا هشت) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي جداگانه به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان شماره( شماره ردیف)-13 (به عنوان مثال 5-13) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2-     هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-    پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي بر مبناي ارز آزاد ( قيمت تحويل ملزومات پزشکی به شركتهای پخش دارو) براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-    به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-     عرضه ملزومات پزشکی مذکور از طریق شرکتهای پخش دارودر سراسر کشورجهت دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد .بازاريابي و فروش اقلام موضوع این فراخوان به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6-     ملزومات پزشکی موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين ملزومات پزشکی از شركت هاي پخش دارو در سراسرکشور با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 13 اينجا كليك كنيد
4439
دوازدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره12 استپلر      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" استپلر stapler" با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می گردد نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا توضیحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 12"تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد و بازاريابي، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. توضیحات 2: 1- فرم فوق پس از تکمیل میبایست ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت گردد. 2-پروفرماي رسمي فروشنده خارجي ممهور به مهر و امضاي مدير عامل شرکت شده وپيوست فرم مذکور گردد. 3- قیمت های اعلام شده می بایست جهت هر ردیف( تعداد مورد نظر اداره کل) به تفکیک مطابق جدول تکمیل و ارائه گردد. 4- مشخصات فنی ارائه شده در پروفرما میبایست منطبق با شرایط اختصاصی اعلام شده در فرم فوق باشد. 5- به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور و يا فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. جدول پيوست فراخوان شماره 12 را از اينجا دانلود كنيد
2205
يازدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 11 ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (وارداتی) در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب "ملزومات پزشكي مصرفي عمومي "با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت ارزی (در صورت وارداتی بودن) و همچنین قیمت ریالی فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/93 اقدام نمايند. ملزومات مورد نياز: 1- سرنگ انسولين 30 واحدي 2-ست سرم 3-اسكالپ وين 4-انواع دستكش معاينه 5-انواع دستكش جراحي 6-آنژيوكت 7-سه راهي آنژيوكت 8-چسب ضد حساسيت نان وون 9-چسب PE 10-چسب زينك اكسايد 11-كيسه ادرار 12- میکروست      شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا دوازده) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 11شماره رديف مربوطه-11 (به عنوان مثال 5-11) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي (بر مبناي ارز آزاد) وفروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.  5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش بر عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6- بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه توزیع فوق خواهند بود. 7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (وارد کننده)می باشد. جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 11 اينجا كليك كنيد
6406
دهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 10 ملزومات پزشکی مصرفی عمومی (تولید داخل) در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين ساماندهی توزیع تجهیزات مصرفی پزشكي، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به انتخاب ملزومات پزشكي مصرفي عمومي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي گردد نسبت به اعلام قیمت فروش به شرکتهای پخش سراسری دارو (قیمت ریالی) برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 17/2/93 اقدام نمايند. ملزومات مورد نياز: 1-    انواع سرنگ 2-    انواع سرنگ انسولين 3-    ست سرم 4-    اسكالپ وين 5-    انواع دستكش معاينه 6-    انواع دستكش جراحي 7-    آنژيوكت 8-    سه راهي انژيوكت 9-    چسب ضد حساسيت نان وون 10-    چسب زينك اكسايد 11-    كيسه ادرار شركتهاي واجد شرايط: شركتهاي توليدي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند. توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز دوشنبه 17/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا یازده) ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع " فراخوان شماره 10 رديف مربوطه -10 (به عنوان مثال 5-10) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهادات به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختاراست. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت قيمت ريالي فروش كالا به شركتهاي پخش سراسری دارو مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.  5-خريد اقلام پس از معرفی شرکتها و محصولات منتخب (محصولاتی که بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشند) به شركتهاي پخش سراسری دارو توسط شرکتهای مذکور صورت خواهد گرفت و بازاريابي و فروش به شرکتهای پخش دارو بر عهده شركت تولیدکننده/وارد كننده خواهد بود. 6- بديهي است مراكز درمانی دانشگاههای دولتي صرفاً مجاز به خريد اقلام موضوع این فراخوان از شبکه پخش دارویی خواهند بود. 7- لازم به ذکر است در صورت لزوم مطابقت اقلام فوق با استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاههای ذیصلاح بررسی و هزینه های مربوطه بر عهده شرکت فروشنده (تولید کننده)می باشد. جهت دريافت جدول فراخوان شماره 10 اينجا كليك كنيد
3066
دهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي                                                                    فراخوان عمومي شماره 9 در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي قلب و عروق با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف4 ماه مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 13/2/93 اقدام نمايند. تجهيزات مورد نياز: 1- انواع استنت پريفرال (كاروتيد، ايلياك، رنال،SFA، Popliteal،...) 2- Embolic Protection Device 2- انواع بالون پريفرال 3-انواع گايدواير پريفرال 4- انواع شيت پريفرال 5-انواع گرافت عروقي 6- انواع آرتريال فيلتر 7-انواع هموفيلتر 8- انواع رينگ ترميم دريچه شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز شنبه 13/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند.فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا هشت) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي جداگانه به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع « فراخوان شماره 9-(شماره رديف مربوطه) » تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. برای دریافت فایل پیوست اینجا کلیک کنید.
4534
نهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي                                                                    فراخوان عمومي شماره 8    در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" ایمپلنت های ستون فقرات تولیدی و وارداتی " با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می نماید نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 21/2/1393 اقدام نمایند.  شرکتهای واجد شرایط:الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند.ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا  توضیحات: ا1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یک شنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 8 " تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد.  بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. جهت دریافت فایل پیوستاینجا کلیک کنید.
2552
هشتم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 7      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" نخ جراحي چشم " با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می نماید نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 13/2/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا توضیحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز شنبه 13/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 7 "تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. برای دریافت پیوست اینجا را کلیک کنید.
2291
چهارم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره6      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود ملزومات پزشکی" چاقوي جراحي چشم" با بهترین قیمت و کیفیت برای استفاده در مراکز درمانی دولتی اقدام نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت می نماید نسبت به ارائه پروفرما برای محصولات ذیل حداکثر تا تاریخ 10/2/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره.  ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع كالا توضیحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روزچهار شنبه 10/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما مي باست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع" فراخوان عمومي شماره 6 "تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي مصرف كننده ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. جهت دریافت فایل پیوست اینجا کلیک کنید.
2558
سوم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 5      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد " رينگ هاي داخل قرنيه" كه داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت مي باشد جهت استفاده در مراکز درمانی دولتی انتخاب نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای وارد كننده مجاز دعوت می نماید درصورت تمايل به مشاركت درفراخوان  نسبت به تكميل و اعلام قيمت كالاهاي مذكور مطابق جدول( پيوست شماره 1 ) و به شرح ذیل حداکثر تا روز 4شنبه 4/2/1393 اقدام نمایند. شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضیحات: 1- مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا روز 4شنبه 4/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. که قیمتهای پیشنهادی در قالب جداول پیوست به همراه تصویر پروفرما می بایست در پاکت های پلمپ شده طی نامه ای با موضوع «فراخوان عمومی شماره 5» تحویل دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی گردد. بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و این اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هرگونه تغییر در شرایط فراخوان از طریق این سایت به اطلاع عموم خواهد رسید. 3-پیشنهاد قیمت می بایست به صورت قیمت ارزی (CPT) و برآورد قیمت ریالی (بر مبنای قیمت ارز مبادله ای) برای تعداد مشخص شده مطابق( جدول پیوست 1) به تفکیک تکمیل گردد. 4- خرید اقلام موضوع این فراخوان راساً توسط مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام خواهد شد و بازاریابی، توزیع و فروش به عهده شرکت واردکننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع این فراخوان که داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت باشند با معرفي نام شرکت وارد کننده، پس از تایید کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور به دانشگاههای سراسر کشور اعلام می گردد. بدیهی است مراکز دولتی صرفا مجاز به خرید این محصولات از شرکتهای معرفي شده و با رعایت سقف قیمتی اعلام شده خواهند بود. جهت دريافت فايل پيوست اينجا كليك كنيد
2352
بيست و هفتم فروردين 1393 ساعت 00:00
پيرو فراخوان عمومي شماره 3 در بخش اخبار وب سايت اين اداره كل به تاريخ 23/1/93 به اطلاع مي رساند: موضوع شركتهاي واجد شرايط (شركتهاي نمايندگي و شركت هاي فاقد نمايندگي) ، مطابق ذيل، به متن فراخوان عمومي شماره 3 اضافه گرديد. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع کالا
2373
بيست و پنجم فروردين 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره4        در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي قلب و عروق با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف 4 ماهه مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه پروفرما براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 2/2/93 اقدام نمايند. تجهيزات مورد نياز: 1-    گايدينگ كتتر(جدول پيوست 1) 2-    گايدواير آنژيوپلاستي( جدول پيوست 2) شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي( در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد.) ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1- مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روزسه شنبه 2/2/1393 ساعت 15 خواهد بود.قيمتهاي پيشنهادي در قالب جداول پيوست به همراه تصوير پروفرما ميباست در پاكتهاي پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان عمومي شماره 4 تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2- هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3- پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي ( بر مبناي قيمت ارز مبادله اي) براي نياز 4 ماهه مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4- خريد اقلام ر‍اساً توسط مراكز درماني دانشگاهاي علوم پزشكي كشور انجام خواهد شد وبازاريابي ، توزيع و فروش به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد.بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين محصولات از شركتهاي فوق با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. جهت دريافت فايلهاي پيوست اينجا را كليك نماييد
3422
بيست و پنجم فروردين 1393 ساعت 00:00
بسمه تعالي فراخوان عمومي شماره 3      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد "ایمپلنت های ترومای ارتوپدی ( وارداتي) "كه داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت مي باشدجهت استفاده در مراکز درمانی دولتی انتخاب نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای وارد كننده مجاز دعوت می نمایددرصورت تمايل به مشاركت درفراخوان  نسبت به تكميل و اعلام قيمت كالاهاي مذكور مطابق جدول( پيوست شماره 1 )و به شرح ذیل حداکثر تا روز یکشنبه 31/1/1393 اقدام نمایند. شرکتهای واجد شرایط: الف: شرکت های نمایندگی کمپانی های سازنده کالاهای موضوع فراخوان که در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت گردیده اند. ب: سایر شرکت های فاقد نمایندگی کالای موضوع فراخوان با شرایط ذیل: ب-1- دارای شناسنامه و ناظر فنی در اداره کل تجهيزات پزشكي (در صورتی که شرکتی فاقد شناسنامه و یا ناظر فنی باشد می بایست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشکیل و تکمیل شناسنامه و معرفی ناظر فنی اقدام نماید.) ب-2- توان واردات کالا، ترخیص و انبارش کالاهای موضوع فراخوان را داشته باشد. ب-3- دارای تیم بازرگانی و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نیاز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره. ب-4- داشتن امکانات لازم در ارایه خدمات علمی یا فنی به مشتریان با توجه به نوع کالا توضیحات: 1- مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 31/1/1393 ساعت 15 خواهد بود. که قیمتهای پیشنهادی در قالب جداول پیوست به همراه تصویر پروفرما می بایست در پاکت های پلمپ شده طی نامه ای با موضوع «فراخوان عمومی شماره 3» تحویل دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی گردد. بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و این اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هرگونه تغییر در شرایط فراخوان از طریق این سایت به اطلاع عموم خواهد رسید. 3-پیشنهاد قیمت می بایست به صورت قیمت ارزی (CPT) و برآورد قیمت ریالی (بر مبنای قیمت ارز مبادله ای) برای تعداد مشخص شده مطابق( جدول پیوست 1) به تفکیک تکمیل گردد. 4- خرید اقلام موضوع این فراخوان راساً توسط مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام خواهد شد و بازاریابی، توزیع و فروش به عهده شرکت توليدکننده خواهد بود. 5- محصولات موضوع این فراخوان که داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت باشند با معرفي نام شرکت وارد کننده، پس از تایید کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور به دانشگاههای سراسر کشور اعلام می گردد. بدیهی است مراکز دولتی صرفا مجاز به خرید این محصولات از شرکتهای معرفي شده و با رعایت سقف قیمتی اعلام شده خواهند بود. براي دريافت پيوست ها اينجا كليك كنيد
2537
بيست و سوم فروردين 1393 ساعت 00:00
فراخوان عمومي شماره 2      در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت وسایل پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نظر دارد فهرست ایمپلنت های ترومای ارتوپدی (استیل) تولید داخل را که دارای بهترین قیمت و کیفیت می باشند، به مراکز درمانی دولتی (دانشگاهی) جهت تامین نیازهای مراکز مذکور اعلام نماید. لذا اداره کل تجهیزات پزشکی از کلیه شرکتهای توليد كننده داخلي مجاز دعوت می نمایددرصورت تمايل به مشاركت درفراخوان  نسبت به تكميل و اعلام قيمت مطابق جدول( پيوست شماره 1 )و به شرح ذیل حداکثر تا روز شنبه 30/1/1393 اقدام نمایند. توضیحات: 1- مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا روز شنبه مورخ 30/1/1393 ساعت 15 خواهد بود. که قیمتهای پیشنهادی در قالب جداول پیوست به همراه تصویر پروفرما میبایست در پاکت های پلمپ شده طی نامه ای با موضوع «فراخوان عمومی شماره 2» تحویل دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی گردد. بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و این اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هرگونه تغییر در شرایط فراخوان از طریق این سایت به اطلاع عموم خواهد رسید. 3- خرید اقلام موضوع این فراخوان راساً توسط مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام خواهد شد و بازاریابی، توزیع و فروش به عهده شرکت توليدکننده خواهد بود. 4- محصولات موضوع این فراخوان که داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت باشند با معرفي نام شرکت توليد کننده، پس از تایید کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشور به به دانشگاههای سراسر کشور اعلام می گردد. بدیهی است مراکز دولتی صرفا مجاز به خرید این محصولات از شرکتهای فوق و با رعایت سقف قیمتی اعلام شده خواهند بود. براي دريافت پيوستها اينجا كليك كنيد
2671
بيستم فروردين 1393 ساعت 00:00
انتها93949596979899100101102103ابتدا
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  4,341,029
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386