اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 3 خرداد 1401

فراخوان عمومي شماره 13: مصرفی اورولوژی

تاريخ:دوازدهم ارديبهشت 1393 ساعت 00:00   |   کد : 1809   |   مشاهده: 4276
بسمه تعالی فراخوان عمومي شماره 13 مصرفی اورولوژی در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي اورولوژي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 21/2/93 اقدام نمايند. ملزومات  پزشکی مصرفی مورد نياز: 1-    انواع استنت اورولوژي 2-    ست و كاتتر نفروستومي 3-    انواع سوند حالب 4-    انواع سوند هماچوري 5-    انواع سوند دبل جي 6-    انواع سوند بسكت 7-    انواع گايد واير اورولوژي 8-    انواع كاتتر سوپراپوبيك شركتهاي واجد شرايط: الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل: ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد). ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا توضيحات: 1-     مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list  مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا هشت) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي جداگانه به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان شماره( شماره ردیف)-13 (به عنوان مثال 5-13) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است. 2-     هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد. 3-    پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي بر مبناي ارز آزاد ( قيمت تحويل ملزومات پزشکی به شركتهای پخش دارو) براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود. 4-    به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5-     عرضه ملزومات پزشکی مذکور از طریق شرکتهای پخش دارودر سراسر کشورجهت دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد .بازاريابي و فروش اقلام موضوع این فراخوان به عهده شركت وارد كننده خواهد بود. 6-     ملزومات پزشکی موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين ملزومات پزشکی از شركت هاي پخش دارو در سراسرکشور با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود. جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 13 اينجا كليك كنيد

بسمه تعالی
فراخوان عمومي شماره 13
مصرفی اورولوژی

در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص كاهش هزينه بيماران و همچنين كاهش قيمت وسايل پزشكي وارداتي مورد نياز مراكز درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو در نظر دارد نسبت به صدور مجوز ورود برخي ملزومات پزشكي مصرفي اورولوژي با بهترين قيمت و كيفيت براي مصرف مراكز درماني دولتي اقدام نمايد. لذا اداره كل تجهيزات پزشكي از كليه شركتهاي حائز شرايط دعوت مي نمايد نسبت به ارائه قیمت براي اين محصولات حداكثر تا تاريخ 21/2/93 اقدام نمايند.
ملزومات  پزشکی مصرفی مورد نياز:
1-    انواع استنت اورولوژي
2-    ست و كاتتر نفروستومي
3-    انواع سوند حالب
4-    انواع سوند هماچوري
5-    انواع سوند دبل جي
6-    انواع سوند بسكت
7-    انواع گايد واير اورولوژي
8-    انواع كاتتر سوپراپوبيك
شركتهاي واجد شرايط:
الف: شركتهاي نمايندگي كمپاني هاي سازنده كالاهاي موضوع فراخوان كه در اداره كل تجهيزات پزشكي ثبت شده اند
ب: ساير شركتهاي فاقد نمايندگي كالاي موضوع فراخوان با شرايط ذيل:
ب-1- داراي شناسنامه و ناظر فني در اداره كل تجهيزات پزشكي (در صورتي كه شركتي فاقد شناسنامه يا ناظر فني باشد مي بايست قبل از اقدام به اخذ مجوز ورود نسبت به تشكيل و تكميل شناسنامه و معرفي ناظر فني اقدام نمايد).
ب-2- توان واردات كالا، ترخيص و انبارش كالاهاي موضوع فراخوان را داشته باشد
ب-3- داراي تيم بازرگاني و فروش مجرب و در صورت لزوم كارشناس مورد نياز، به تعداد متناسب با حجم مجوز صادره
ب-4- داشتن امكانات لازم در ارائه خدمات علمي يا فني به مشتريان با توجه به نوع كالا

توضيحات:
1-     مهلت تسليم پيشنهادات حداكثر تا روز یکشنبه 21/2/1393 ساعت 15 خواهد بود. شركتهاي واجد شرايط مي بايست price list  مربوط به اقلام فوق الذكر را در قالب فايل اكسل پيوست اعلام نمايند. فایل الکترونیکی و نسخه چاپی price list  مربوط به هريك از رديفهاي فوق (رديف يك تا هشت) به همراه پروفورم ممهور به مهر شرکت مي بايست در پاكتهاي جداگانه به صورت پلمپ شده طي نامه اي با موضوع فراخوان شماره( شماره ردیف)-13 (به عنوان مثال 5-13) تحويل دبيرخانه اداره كل تجهيزات پزشكي گردد. بديهي است شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و اين اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات با توجه به كيفيت و قيمت مختار است.
2-     هرگونه تغيير در شرايط فراخوان از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
3-    پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت  قيمت ارزي CPT  و برآورد قيمت ريالي بر مبناي ارز آزاد ( قيمت تحويل ملزومات پزشکی به شركتهای پخش دارو) براي نياز مراکز دولتی مطابق جدول پيوست به تفكيك تكميل شود.
4-    به مدارک و مستندات ارائه شده به صورت ناقص و یا عدم تکمیل موارد خواسته شده مطابق فرم مذکور وهمچنين فرم هايي كه پس از موعد مقرر ارائه مي شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-     عرضه ملزومات پزشکی مذکور از طریق شرکتهای پخش دارودر سراسر کشورجهت دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد .بازاريابي و فروش اقلام موضوع این فراخوان به عهده شركت وارد كننده خواهد بود.
6-     ملزومات پزشکی موضوع اين فراخوان كه داراي بالاترين كيفيت و كمترين قيمت باشند با معرفي نام شركت وارد كننده، پس از تاييد كميته فني تجهيزات پزشكي كشور به دانشگاههاي سراسر كشور اعلام مي گردد. بديهي است مراكز دولتي صرفاً مجاز به خريد اين ملزومات پزشکی از شركت هاي پخش دارو در سراسرکشور با رعايت سقف قيمتي اعلام شده خواهند بود.

جهت دريافت جدول پيوست فراخوان شماره 13 اينجا كليك كنيد

ضمائم:
مطالب مرتبط:
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نظر سنجی

http://imed.ir/News/1/1809
Share
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  32,644,818
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386