اداره تجهیزات پزشکی
چهارشنبه 8 تير 1401
مجوزهای صادره کیت های آزمایشگاه

کیت های وارداتی: جهت استعلام کیت های وارداتی ثبت شده، از منوی استعلام  --->  فهرست تجهیزات پزشکی ثبت شده استفاده نموده و در فیلد نام کالا " SARS –COV -2 NAT RNA detetion" (جهت کیت های تشخیص مولکولی کووید 19) را درج نمایید.
 
نام شرکت نام محصول شماره نامه گواهی فروش تاریخ صدور مدت اعتبار تصویر گواهی فروش
شرکت  توسعه بن دا فرآور GA SARS-CoV-2 OneStep RT-PCR Kit 664/55683 1400/10/01 1401/01/31 گواهی فروش
شرکت  توسعه بن دا فرآور GA SARSFlu & RSV One Step RT-PCR 664/51516 1400/09/13 سه ماه گواهی فروش
امرافر ژن
Multiplex Detection of FLU A/B & SARS COV2
N, M1 & NS2 gene
664/51084 1400/09/10 1400/11/09 گواهی فروش
امرافر ژن SARS-Cov-2 RT-PCR kit 664/50306 1400/09/08 سه ماه گواهی فروش
پارسیان گیتی ایرانیان کیت تحقیقاتی تشخیص سریع آنتی بادی IgG/IgM کرونا 664/26176 1400/08/26   گواهی فروش
آریا مبنا تشخیص کیت تحقیقاتی سرولوژی
SARS-CoV-2 IgG Ab Detectionو
SARS-CoV-2 Total Ab Detection
به روش الایزا
664/47120 1400/08/23   گواهی فروش
فناوران سلامت دیبا SARS-COV-2/FluA/FluB One-Step RT-PCR kit 664/45754 1400/08/16 1400/10/13 گواهی فروش
فن آوران صنعت مانیستار Viral RNA
Extraction Kit
664/44534 1400/08/10 سه ماه گواهی فروش
زیست کار پیرا کیت تحقیقاتی تشخیص آنتی‌بادی خنثی‌کننده SARS-Cov-2 به روش الایزا 664/42522 1400/07/27   گواهی فروش
رادمان تشخیص پارس کیت تشخیص مولکولی COVID_19 MULTIPLEX RT-PCR 664/41605 1400/07/25 سه ماه گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تحقیقاتی  SARS-Cov-2-RBD Antibody Rapid Test 664/41408 1400/07/24 - گواهی فروش
گارنی ریز پرداز کیت تشخیص
SARS-CoV-2 Anti RBD IgG Detection
664/30819 1400/06/07 - گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تحقیقاتی سرولوژی
SARS-CoV-2 IgG Detectionو
SARS-CoV-2 IgM Detection
به روش الایزا
664/36425 1400/06/30 - گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تحقیقاتی سرولوژی
SARS-CoV-2 IgG Detectionو
SARS-CoV-2 IgM Detection
به روش الایزا
664/33681 1400/06/17 - گواهی فروش
دلسا تشخیص آریا کیت تحقیقاتی Delta vSNIPKit 664/21531 1400/04/26 - گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تحقیقاتی SARS-Cov-2 Neutralizing Ab ELISA KIT 664/75425 1400/06/29 - گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تحقیقاتیQuantitive SARS Cov 2 Anti RBD IgG 664/17484 1400/06/27 - گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تحقیقاتی  Quantitive SARS Cov2 Anti Spike IgG 664/17481 1400/06/27 - گواهی فروش
سلامت الکترونیک برکت Covid 19-Real Time PCR Detection Kit 664/29964 1400/06/03 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
هانا ژن SARS-COV-2, Flu A and B Multiplex RT-qPCR Kit 664/14317 1400/03/31 1400/08/20 گواهی فروش
گارنی ریز پرداز کیت تحقیقاتی سرولوژی
SARS-CoV-2 IgG Detectionو
SARS-CoV-2 IgM Detection
به روش الایزا
664/27176 1400/05/20 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تشخیص
SARS-CoV-2 Anti RBD IgG Detection
664/28189 1400/05/25 - گواهی فروش
نوین زیست فرآیند دارو کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 به روش Real-Time PCR مبتنی بر سایبرگرین 664/24261 1400/05/10 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
آروین زیست سلامت کیت تشخیص سریع آنتی‌بادی خنثی کننده SARS-Cov-2 664/12076 1400/04/30 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ماد زیست فن آور بین الملل SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 664/21780 1400/04/27 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
توسعه فناوری پزشکی فرا دقیق ژن کیت تشخیص مولکولی IraGen Covid-19 multiplex One step qRT-PCR Detection kit for N&E, ORF1 gene (100 reaction) 664/19381 1400/04/15 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
سلامت الکترونیک برکت کیت  تشخیص سریع آنتی بادی خنثی کننده SARS-Cov-2 664/15818 1400/03/30 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تشخیص
SARS-CoV-2 Neutralizing Ab Detection
664/18084 1400/04/09 - گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تشخیص
SARS-CoV-2 Anti Spike IgG Detection
664/18107 1400/04/09 - گواهی فروش
ژیوان زیست فناوری روژه کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/18084664/169115 1400/04/05 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
آریا مبنا تشخیص SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 664/15522 1400/03/29 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
نیک ژن اوژن کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2

به روش Real-Time PCR
664/16030 1400/03/31 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
روناش تکنولوژی پارس Viral RNA Extraction Kit 664/15245 1400/03/26 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
لیوژن فارمد کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/14653 1400/03/24 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
امیر پیوند CoVID-19 Dropout Multiplex One Step RT-PCR Kit (Triple Genes 664/604 1400/03/12 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پژوهش و توسعه امیر پیوند کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2, Flu A and B Multiplex RT-PCR
664/6656 1400/03/06 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
نانو زیست صنعت اهورا کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/11409 1400/03/08 -- گواهی فروش
روژان آزما کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/8271 1400/02/22 1400/05/27 گواهی فروش
کارما آزما اندیش کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/8270 1400/02/22 1400/05/27 گواهی فروش
آروین زیست سلامت کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/7702 1400/02/20 1400/05/27 گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تشخیص آنتی ژن کرونا ویروس جدید به روش الایزا 664/123128 1399/12/28 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
مدیریت آتیه بهمن کیت تشخیص مولکولی COVITECH 664/9328 1400/02/28 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پیشتاز طب زمان Quantitive SARS Cov2 Anti spike IgG 664/7931 1400/02/21 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پیشتاز طب زمان Quantitive SARS Cov 2 Anti RBD IgG 664/7933 1400/02/21 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پیشتاز طب زمان SARS-Cov-2 Neutralizing Ab ELISA KIT 664/7929 1400/02/21 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
توپاز ژن کاوش Covid-19 PCR Detection Kit 664/9785 1400/02/29 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پژوهش و توسعه امیر پیوند SARS-CoV-2 RNA Sample 664/2044 1400/01/24 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پژوهش و توسعه امیر پیوند SARS-CoV-2 RNA Control 664/931 1400/01/18 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پژوهش و توسعه امیر پیوند کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/7050 1400/02/18 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
حیان پژوه پارس کیت تحقیقاتی سرولوژی SARS-CoV-2 Anti RBD IgG detection 664/1078 1400/01/21 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
فناوری بن یاخته کیت تشخیص مولکولی
Multistar-2 SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/115823 99/12/11 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پادتن علم کیت تحقیقاتی سرولوژی
 SARS-CoV-2 IgG,
SARS-CoV-2 IgM
به روش الایزا
664/1701 1400/01/23 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
زیست فناوری به ژن کیت استخراج ویروس
SARS-CoV-2
664/115827 99/12/11 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تشخیص آنتی ژن کرونا ویروس جدید به روش الایزا 664/123151 99/12/28 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پارسیان گیتی ایرانیان کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/3206 1400/01/30 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
هاناژن کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/3162 1400/01/30 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ایده آل تشخیص آتیه کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس جدید 664/130 1400/01/15 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
آروین زیست سلامت کیت شناسایی سریع آنتی بادی کرونا ویروس جدید 664/110719 99/11/27 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
روژان آزما کیت شناسایی سریع آنتی بادی کرونا ویروس جدید 664/121008 99/12/24 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
مادزیست فن آور بین الملل کیت شناسایی سریع آنتی بادی کرونا ویروس جدید 664/120403 99/12/23 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
کارما آزما اندیش کیت شناسایی سریع آنتی بادی کرونا ویروس جدید 664/120407 99/12/23 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
فرین بهبود تشخیص کیت شناسایی سریع آنتی بادی کرونا ویروس جدید 664/120448 99/12/23 c3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونای جدید 664/159262 99/12/18 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پادتن گستر ایثار کیت تشخیص آنتی ژن ویروس کرونای جدید به روش الایزا 664/120751 99/12/23 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
فرین بهبود تشخیص کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونای جدید 664/114784 99/12/09 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
کارما آزما اندیش کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونای جدید 664/110706 99/11/27 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
آروین زیست سلامت کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونای جدید 664/110719 99/11/27 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
روژان آزما کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونای جدید 664/110711 99/11/27 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
زیست فن آوری پیشگام کیت استخراج ویروس
SARS-CoV-2
664/106992 99/11/15 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پادتن گستر ایثار کیت استخراج ویروس
SARS-CoV-2
664/104848 99/11/11 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
سامان داروی هشتم کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/102768 99/11/05 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/101781 99/11/01 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پایش ژن راستی کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/97753 99/10/20 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
زیست فناور کاوش پارسیان کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/96190 99/10/15 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
سلامت الکترونیک برکت کیت تشخیص سریع آنتی ژن کرونا ویروس 664/78342 99/08/21 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
بای رکس فارس کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
664/94384 99/10/08 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
زیست فناوری کوثر کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/88351 99/09/22 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
تولیدی پردیس مروابن فارمد کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/82927 99/09/05 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ژیوان زیست فناوری روژه کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/73409 99/08/06 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
ویراژن آکام کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/74819 99/08/10 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی کیت تحقیقاتی سرولوژی
SARS-CoV-2 IgA/G detection
SARS-CoV-2 IgM detection
به روش الایزا
664/60637 99/06/29 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
تکاپو زیست کیت استخراج ویروس
 SARS-CoV-2
664/59805 99/06/25 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
فناوری بن یاخته کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
مدل Multiplex
664/55667 99/06/12 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
مدیریت آتیه بهمن کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
برندCOVITECH
664/51875 99/05/29 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
مدیریت آتیه بهمن کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2
به روش Real-Time PCR
برند COVISET
664/51880 99/05/29 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
پیشتاز طب زمان کیت تشخیص مولکولی
SARS-CoV-2 (COVID19)
به روش
 Real-Time PCR
664/39233 99/04/25 3 ماه از تاریخ صدور گواهی فروش
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  5,202,530
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386