تاريخ : بيست و دوم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1522
لزوم پرداخت حق کارشناسی پنج در هزار حوزه تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC در زمان ترخیص از تاریخ 1/4/1395
پیرو اجرائی نمودن بند 4 نامه شماره 18465/655/د مورخ 1395/3/1 ریاست محترم سازمان غذا و دارو، به اطلاع  می رساند که کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی مکلفند از تاریخ 1395/4/1، حق کارشناسی پنج در هزار پرونده خود را در زمان ترخیص و در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو پرداخت نمایند. لازم به ذکر است شرکتهایی که حق کارشناسی مذکور را از قبل در سامانه ورود این اداره کل پرداخت نموده اند، به منظور ترخیص کالای خود می بایست حق کارشناسی را مجددا در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو پرداخت نموده و بعد از ترخیص کالای خود، عودت وجه قبلی پرداخت شده را از معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو درخواست نمایند. دکتر بیگلر - مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
پیرو اجرائی نمودن بند 4 نامه شماره 18465/655/د مورخ 1395/3/1 ریاست محترم سازمان غذا و دارو، به اطلاع  می رساند که کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی مکلفند از تاریخ 1395/4/1، حق کارشناسی پنج در هزار پرونده خود را در زمان ترخیص و در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است شرکتهایی که حق کارشناسی مذکور را از قبل در سامانه ورود این اداره کل پرداخت نموده اند، به منظور ترخیص کالای خود می بایست حق کارشناسی را مجددا در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو پرداخت نموده و بعد از ترخیص کالای خود، عودت وجه قبلی پرداخت شده را از معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو درخواست نمایند.

دکتر بیگلر - مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی