تاريخ : دهم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1525
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ، طی احکامی ، معاونین و رؤسای ادارات اداره کل را منصوب نمودند
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ، طی احکامی ، معاونین و رؤسای ادارات اداره کل را منصوب نمودند . مهندس غفوری معاون اجرایی و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی  مهندس سلیمانی معاون فنی  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیرات و ملزومات پزشکی مهندس تولی  رئیس اداره واردات   مهندس حمیدی  رئیس اداره نظارت و ارزیابی   مهندس عظیم زاده  رئیس اداره مهندسی و نگهداری    خانم مهندس مختاری  رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی   دکتر شهبازی رئیس اداره امور عمومی و  مسئول دبیرخانه

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ، طی احکامی ، معاونین و رؤسای ادارات اداره کل را منصوب نمودند .

مهندس غفوری معاون اجرایی و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
 
 مهندس سلیمانی معاون فنی  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیرات و ملزومات پزشکی
مهندس تولی  رئیس اداره واردات  
مهندس حمیدی  رئیس اداره نظارت و ارزیابی  
مهندس عظیم زاده  رئیس اداره مهندسی و نگهداری  
 خانم مهندس مختاری  رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی  دکتر شهبازی رئیس اداره امور عمومی و  مسئول دبیرخانه