تاريخ : نهم خرداد 1395
ساعت : 00:00
کد : 1526
ارایه مجوز ورود فقط به شرکت صاحب پروانه تجهیزات پزشکی(صاحب نمایندگی) پیرو بخشنامه 16584/664
پیرو ابلاغ بخشنامه شماره۱۶۵۸۴/۶۶۴/د مورخ 27/2/1395 در خصوص کارت بازرگانی غیر، به اطلاع می رساند جهت ترخیص مطابق با ضوابط و دستورالعملهای سازمان غذا و دارو و تفاهم نامه فی مابین سازمان با گمرک، تمامی مجوزهای صادره ورود و ترخیص از سوی این اداره کل ، فقط به صاحب پروانه(صاحب نمایندگی)، ارایه خواهد شد و گمرک نیز بر آن اساس ترخیص را انجام می دهد.
پیرو ابلاغ بخشنامه شماره۱۶۵۸۴/۶۶۴/د مورخ 27/2/1395 در خصوص کارت بازرگانی غیر، به اطلاع می رساند جهت ترخیص مطابق با ضوابط و دستورالعملهای سازمان غذا و دارو و تفاهم نامه فی مابین سازمان با گمرک، تمامی مجوزهای صادره ورود و ترخیص از سوی این اداره کل ، فقط به صاحب پروانه(صاحب نمایندگی)، ارایه خواهد شد و گمرک نیز بر آن اساس ترخیص را انجام می دهد.