تاريخ : بيست و هفتم ارديبهشت 1395
ساعت : 00:00
کد : 1531
مهم-عدم امکان استفاده از کارت بازرگانی غیر از تاریخ 95/04/01
عدم امکان استفاده از کارت بازرگانی غیر از تاریخ 95/04/01
عدم امکان استفاده از کارت بازرگانی غیر از تاریخ 95/04/01