تاريخ : پانزدهم ارديبهشت 1395
ساعت : 00:00
کد : 1541
آنی - لزوم اخذ کد IRC برای ترخیص کالا و مواد اولیه از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک و راهنمای مربوطه
آنی - لزوم اخذ کد IRC  برای ترخیص کالا و مواد اولیه از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک با توجه به نامه شماره 655/5286 مورخ 1395/1/23 ریاست محترم سازمان غذا و دارو(مستند پیوست) در خصوص برقراری ارتباط سیستمی به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع ترخیص فرآورده های سلامت، مقتضی است با توجه به موارد ذیل، نسبت به تکمیل اطلاعات کالای منتسب به شرکت اقدام نمایید. 1.    اقلامی که در گذشته در سامانه مربوطه در این اداره کل ثبت و مشمول اخذ کد IMD و متعاقباً IRC شده اند با توجه به دستورالعمل پیوست، دارای قابلیت مشاهده کد IRC در زمان ثبت اظهارنامه در سامانه غذا و دارو (www.ttac.ir) می باشند. 2.    اقلامی که فرآیند ثبت اطلاعات و مشخصات را طی ننموده؛ اما دارای سابقه ترخیص بوده اند، می بایست در سامانه این اداره کل(با توجه به دستورالعمل پیوست)، ثبت و کد IRC دریافت نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت مراتب امر، مسئولیت عواقب رخداد مشکلات آتی به عهده شرکت خواهد بود. در خاتمه متذکر می گردد، تخصیص کد IRC (Iran Registration Code) با ثبت حداقل اطلاعات مربوط به کالا به منظور اجرای فرآیند ترخیص اقلام و فرآورده های سلامت محور از پنجره واحد فرامرزی گمرک بوده و کلیه شرکت ها مکلفند نسبت به تکمیل اطلاعات درخواست شده از طریق مراجعه به سامانه import.imed.ir  اقدام لازم را محول نمایند. دستورالعمل نحوه ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک راهنمای ثبت کالا در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی راهنمای مشاهده کد IRC راهنمای سامانه صدور مجوز ترخیص با روال جدید دکتر محمود بیگلر - مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
آنی - لزوم اخذ کد IRC  برای ترخیص کالا و مواد اولیه از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک

با توجه به نامه شماره 655/5286 مورخ 1395/1/23 ریاست محترم سازمان غذا و دارو(مستند پیوست) در خصوص برقراری ارتباط سیستمی به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع ترخیص فرآورده های سلامت، مقتضی است با توجه به موارد ذیل، نسبت به تکمیل اطلاعات کالای منتسب به شرکت اقدام نمایید.
1.    اقلامی که در گذشته در سامانه مربوطه در این اداره کل ثبت و مشمول اخذ کد IMD و متعاقباً IRC شده اند با توجه به دستورالعمل پیوست، دارای قابلیت مشاهده کد IRC در زمان ثبت اظهارنامه در سامانه غذا و دارو (www.ttac.ir) می باشند.
2.    اقلامی که فرآیند ثبت اطلاعات و مشخصات را طی ننموده؛ اما دارای سابقه ترخیص بوده اند، می بایست در سامانه این اداره کل(با توجه به دستورالعمل پیوست)، ثبت و کد IRC دریافت نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت مراتب امر، مسئولیت عواقب رخداد مشکلات آتی به عهده شرکت خواهد بود.
در خاتمه متذکر می گردد، تخصیص کد IRC (Iran Registration Code) با ثبت حداقل اطلاعات مربوط به کالا به منظور اجرای فرآیند ترخیص اقلام و فرآورده های سلامت محور از پنجره واحد فرامرزی گمرک بوده و کلیه شرکت ها مکلفند نسبت به تکمیل اطلاعات درخواست شده از طریق مراجعه به سامانه import.imed.ir  اقدام لازم را محول نمایند.

دستورالعمل نحوه ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرک


راهنمای ثبت کالا در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی

راهنمای مشاهده کد IRC

راهنمای سامانه صدور مجوز ترخیص با روال جدید


دکتر محمود بیگلر - مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی