تاريخ : بيست و دوم فروردين 1394
ساعت : 00:00
کد : 1701
اطلاعيه شماره 7 طرح فراخوان و ثبت تجهيزات و ملزومات پزشكي
با توجه به محدوديت زماني در صورت عدم دسترسي يا زمانبر بودن براي كالاهايي كه داراي سابقه ورود مي باشند تكميل بخشهاي گزارش آزمون ايمني و عملكرد و گزارش ارزيابي باليني الزامي نمي باشد
با توجه به محدوديت زماني در صورت عدم دسترسي يا زمانبر بودن براي كالاهايي كه داراي سابقه ورود مي باشند تكميل بخشهاي گزارش آزمون ايمني و عملكرد و گزارش ارزيابي باليني الزامي نمي باشد