تاريخ : اول آبان 1392
ساعت : 00:00
کد : 1869
لزوم اخذ مجوز ورود پيش از اقدام به واردات كالا
احتراماً، به اطلاع كليه شركتهاي وارد كننده مي رساند به هيچ وجه قبل از دريافت مجوز ورود كالاي پزشكي ‌اقدام به واردات ويا سفارش ساخت كالا ننمايند، لذا درصورت اقدام به واردات بدون اخذ مجوز ورود، كليه عواقب و مسئوليت كالا به عهده شركت اقدام كننده خواهد بود و اين اداره كل هيچ مسئوليتي در قبال واردات قبل از اخذ مجوز ورود كالاي پزشكي نخواهد داشت.

احتراماً، به اطلاع كليه شركتهاي وارد كننده مي رساند به هيچ وجه قبل از دريافت مجوز ورود كالاي پزشكي ‌اقدام به واردات ويا سفارش ساخت كالا ننمايند، لذا درصورت اقدام به واردات بدون اخذ مجوز ورود، كليه عواقب و مسئوليت كالا به عهده شركت اقدام كننده خواهد بود و اين اداره كل هيچ مسئوليتي در قبال واردات قبل از اخذ مجوز ورود كالاي پزشكي نخواهد داشت.