تاريخ : بيستم مهر 1392
ساعت : 00:00
کد : 1873
قابل توجه كليه اساتيد و صاحبنظران حوزه توليد تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي
با عنايت به سياستهاي اين اداره كل در زمينه حمايت از توليد تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي در داخل كشور و با توجه به جلسات برگزار شده در اين خصوص ، مستدعي است كارشناسان و فعالان حوزه مذكور نظرات خود را مبني بر راهكارهاي حمايت از توليد اين گونه وسايل در داخل كشور به آدرس ايميل اداره نظارت بر توليد و كنترل كيفيtolid@imed.ir  ارسال نمايند.

با عنايت به سياستهاي اين اداره كل در زمينه حمايت از توليد تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي در داخل كشور و با توجه به جلسات برگزار شده در اين خصوص ، مستدعي است كارشناسان و فعالان حوزه مذكور نظرات خود را مبني بر راهكارهاي حمايت از توليد اين گونه وسايل در داخل كشور به آدرس ايميل اداره نظارت بر توليد و كنترل كيفيtolid@imed.ir  ارسال نمايند.