تاريخ : شانزدهم مرداد 1392
ساعت : 00:00
کد : 1895
کالای فاقد مجوز: سرنگ با نام تجاری Heniz
به اطلاع می رساند: سرنگ با نام تجاری Heniz فاقد مجوز و تایید از این اداره کل می باشد. لذا هرگونه عرضه  و یا فروش این کالا ممنوع و برابر مقررات می بایست جمع آوری گردد.
به اطلاع می رساند:

سرنگ با نام تجاری Heniz فاقد مجوز و تایید از این اداره کل می باشد. لذا هرگونه عرضه  و یا فروش این کالا ممنوع و برابر مقررات می بایست جمع آوری گردد.