تاريخ : هجدهم آذر 1391
ساعت : 00:00
کد : 1964
جشنواره كارآفرينان توليد و تجارت دندانپزشكي (IRDEC)
قابل توجه كليه دندانپزشكان، شركتهاي توليدي، اصناف، انجمنها و مسئولين خريد دانشكده هاي دندانپزشكي پيرو اولين نشست دست اندركاران توليد ملي دندانپزشكي در مهرماه سال 1391، در دومين گام در تحقق تفكر "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني "جشنواره كارآفرينان توليد و تجارت دندانپزشكي (IRDEC) در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران در تاريخ28/9/91 لغايت 1/10/91 انجام خواهد شد
قابل توجه كليه دندانپزشكان، شركتهاي توليدي، اصناف، انجمنها و مسئولين خريد دانشكده هاي دندانپزشكي
 
پيرو اولين نشست دست اندركاران توليد ملي دندانپزشكي در مهرماه سال 1391، در دومين گام در تحقق تفكر "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني "جشنواره كارآفرينان توليد و تجارت دندانپزشكي (IRDEC) در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران در تاريخ28/9/91 لغايت 1/10/91 انجام خواهد شد