تاريخ : هجدهم آذر 1391
ساعت : 00:00
کد : 1965
همایش انفورماتیک تصویربرداری پزشکی
همایش انفورماتیک تصویربرداری پزشکی، با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن رادیولوژی ایران، طی روزهای 13 و 14 آذرماه در شیراز برگزار گردید.در این همایش که اساتید و متخصصین رادیولوژی، کارشناسان مهندسی پزشکی و مهندسی IT، مدیران و روسای بیمارستانها، کارشناسان رادیولوژی و پکس بیمارستانها حضور داشتند مفاهیم تصویربرداری دیجیتال، اصول اولیه و پیشرفته PACS، چگونگی انتخاب، خرید و نگهداری PACS به عنوان محورهای اصلی این همایش مورد بررسی قرار گرفتند. سیاستهای اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ارزیابی نیازهای یک مرکز به پکس اجزای یک متن سفارش (RFP) برای تهیه پکس تهیه جداول مقایسه ای فرآیند ارزیابی پیشنهاد شرکتها، چگونگی عقد قرارداد برای خرید پکس و پذیرش نصب بایدها و نبایدها در اجرا، ارزیابی میزان موفقیت و نحوه پشتیبانی پروژه های پکس روشهای انفورماتیک در مدیریت کیفیت بخش رادیولوژی ومفاهیم تخصصی فناوری اطلاعات از جمله :  Networking Virtualization Cloud computing از جمله مباحث این همایش دو روزه بودند.وب سایت همایش:   http://pacs.sums.ac.ir

همایش انفورماتیک تصویربرداری پزشکی، با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن رادیولوژی ایران، طی روزهای 13 و 14 آذرماه در شیراز برگزار گردید.در این همایش که اساتید و متخصصین رادیولوژی، کارشناسان مهندسی پزشکی و مهندسی IT، مدیران و روسای بیمارستانها، کارشناسان رادیولوژی و پکس بیمارستانها حضور داشتند مفاهیم تصویربرداری دیجیتال، اصول اولیه و پیشرفته PACS، چگونگی انتخاب، خرید و نگهداری PACS به عنوان محورهای اصلی این همایش مورد بررسی قرار گرفتند.
سیاستهای اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
ارزیابی نیازهای یک مرکز به پکس
اجزای یک متن سفارش (RFP) برای تهیه پکس
تهیه جداول مقایسه ای
فرآیند ارزیابی پیشنهاد شرکتها، چگونگی عقد قرارداد برای خرید پکس و پذیرش نصب
بایدها و نبایدها در اجرا، ارزیابی میزان موفقیت و نحوه پشتیبانی پروژه های پکس
روشهای انفورماتیک در مدیریت کیفیت بخش رادیولوژی

ومفاهیم تخصصی فناوری اطلاعات از جمله :
 Networking
Virtualization
Cloud computing
از جمله مباحث این همایش دو روزه بودند.وب سایت همایش:
  http://pacs.sums.ac.ir