تاريخ : بيست و هفتم تير 1390
ساعت : 11:00
کد : 2066
قابل توجه شركتهاي محترم تجهيزات پزشكي (ارتقاء نرم افزار شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي) اطلاعيه شماره 4 واحد فناوري اطلاعات و آمار
- با توجه به لزوم ارتقاء نرم افزار شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، به اطلاع كليه متقاضيان مي رساند ثبت هرگونه درخواست جديد از روز سه شنبه مورخ 28/4/90 مجاز نمي باشد و تنها درخواستهايي كه پيشتر ارائه گرديده و هم اكنون در كارتابل كارشناسان هستند قابل ويرايش اند. لازم بذكر است آخرين فرصت رسيدگي و رفع نقص پرونده هاي درون كارتابلها تا تاريخ 2/5/90 بوده و پس از اين تاريخ همراه با تعويض نرم افزار،شركت ملزم به ثبت مجدد اطلاعات تغييرات خود مي باشد. متقاضيان مي توانند درخواستهاي جديد خود را پس از تاريخ 3/5/90، از طريق نرم افزار جديد به آدرس http://mci1.imed.ir وارد نمايند. 2- با توجه به اتصال نرم افزار ورود و ترخيص با شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، تنها درخواست ورود براي كالاهايي ميسر مي باشد كه پيشتر در شناسنامه ثبت گرديده اند. 3- پس از ارتقاء (3/5/90)، شناسه شركت جهت ورود به سايت تغيير مي نمايد بصورتي كه عدد اول سمت چپ شناسه كليه شركتها، صفر مي گردد. به عنوان مثال چنانچه كد شما c51121 مي باشد به شناسه c01121 تبديل مي گردد.

- با توجه به لزوم ارتقاء نرم افزار شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، به اطلاع كليه متقاضيان مي رساند ثبت هرگونه درخواست جديد از روز سه شنبه مورخ 28/4/90 مجاز نمي باشد و تنها درخواستهايي كه پيشتر ارائه گرديده و هم اكنون در كارتابل كارشناسان هستند قابل ويرايش اند. لازم بذكر است آخرين فرصت رسيدگي و رفع نقص پرونده هاي درون كارتابلها تا تاريخ 2/5/90 بوده و پس از اين تاريخ همراه با تعويض نرم افزار،شركت ملزم به ثبت مجدد اطلاعات تغييرات خود مي باشد. متقاضيان مي توانند درخواستهاي جديد خود را پس از تاريخ 3/5/90، از طريق نرم افزار جديد به آدرس http://mci1.imed.ir وارد نمايند.

2- با توجه به اتصال نرم افزار ورود و ترخيص با شناسنامه شركتهاي تجهيزات پزشكي، تنها درخواست ورود براي كالاهايي ميسر مي باشد كه پيشتر در شناسنامه ثبت گرديده اند.

3- پس از ارتقاء (3/5/90)، شناسه شركت جهت ورود به سايت تغيير مي نمايد بصورتي كه عدد اول سمت چپ شناسه كليه شركتها، صفر مي گردد. به عنوان مثال چنانچه كد شما c51121 مي باشد به شناسه c01121 تبديل مي گردد.