تاريخ : هشتم خرداد 1390
ساعت : 21:58
کد : 2071
قابل توجه كليه مراكز درماني وشركتهاي فعال در زمينه توليد و واردات سيستمهاي PACS
بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به اينكه سيستم PACS وسيله پزشكي محسوب مي‌شود، توليد، ورود و عرضه كليه سيستمهاي PACS مستلزم اخذ مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي بوده و لذا توليد، ورود و خريد سيستمهاي مذكور بدون مجوز اداره كل تخلف محسوب مي گردد.

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به اينكه سيستم PACS وسيله پزشكي محسوب مي‌شود، توليد، ورود و عرضه كليه سيستمهاي PACS مستلزم اخذ مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي بوده و لذا توليد، ورود و خريد سيستمهاي مذكور بدون مجوز اداره كل تخلف محسوب مي گردد.