تاريخ : دوم خرداد 1390
ساعت : 21:58
کد : 2072
قابل توجه كليه شركتهاي وارد كننده تجهيزات تصويربرداري و راديو تراپي
بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت واردات كليه دستگاههاي تصويربرداري و راديوتراپي ، علاوه بر ارائه مدارك كيفي معمول جهت واردات وسايل پزشكي ، ارائه ليست نصب دستگاه در ساير كشورها ( در سربرگ كمپاني و با قيد تعداد فروش از هر مدل دستگاه- آدرس ، تلفن ، فكس ، contact person name و e-mail محل نصب و تاريخ نصب دستگاه) جهت كارشناسي و بررسي درخواستهاي صدور مجوز ورود دستگاه الزامي مي باشد.

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت واردات كليه دستگاههاي تصويربرداري و راديوتراپي ، علاوه بر ارائه مدارك كيفي معمول جهت واردات وسايل پزشكي ، ارائه ليست نصب دستگاه در ساير كشورها ( در سربرگ كمپاني و با قيد تعداد فروش از هر مدل دستگاه- آدرس ، تلفن ، فكس ، contact person name و e-mail محل نصب و تاريخ نصب دستگاه) جهت كارشناسي و بررسي درخواستهاي صدور مجوز ورود دستگاه الزامي مي باشد.