تاريخ : هفتم اسفند 1389
ساعت : 21:59
کد : 2081
اطلاعيه (قابل توجه شركتهاي تجهيزات پزشكي توليد كننده و وارد كننده اقلام مشمول طرح ثبت)
پيرو خبر مورخ 18/11/89 در خصوص ارسال CD قيمت وسايل پزشكي مشمول ثبت(ارتوپدي،چشمي و قلبي) تا تاريخ 25/11/89 و با توجه به اظهار برخي از شركتها مبني بر عدم دريافت فايل پيوست نامه مورخ 10/11/89 اين اداره كل بدين وسيله مهلت ارسال CD قيمت تا تاريخ 10/12/89 تمديد مي گردد. لازم به ذكر است كه مهلت فوق قابل تمديد نخواهد بود. ضمناً قيمتهاي ارزي مي بايست بر اساس مجوزهاي اخذ شده از اداره كل (پروفرما يا اينويس ممهور به مهر اداره كل و داراي شماره و تاريخ دبيرخانه قبل از تاريخ 10/11/89) بوده وقيمت هاي ريالي نيز بر اساس فروش نقدي و طبق فاكتورهاي فروش شركت باشند.

پيرو خبر مورخ 18/11/89 در خصوص ارسال CD قيمت وسايل پزشكي مشمول ثبت(ارتوپدي،چشمي و قلبي) تا تاريخ 25/11/89 و با توجه به اظهار برخي از شركتها مبني بر عدم دريافت فايل پيوست نامه مورخ 10/11/89 اين اداره كل بدين وسيله مهلت ارسال CD قيمت تا تاريخ 10/12/89 تمديد مي گردد.

لازم به ذكر است كه مهلت فوق قابل تمديد نخواهد بود.

ضمناً قيمتهاي ارزي مي بايست بر اساس مجوزهاي اخذ شده از اداره كل (پروفرما يا اينويس ممهور به مهر اداره كل و داراي شماره و تاريخ دبيرخانه قبل از تاريخ 10/11/89) بوده وقيمت هاي ريالي نيز بر اساس فروش نقدي و طبق فاكتورهاي فروش شركت باشند.