تاريخ : سی ام آذر 1395
ساعت : 14:32
کد : 2116
ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی- Home Use
به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیند تجهیزات وملزومات پزشکی مورد استفاده درخارج از مراکز درمانی، به این وسیله ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی(Home Use )

ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی- Home Use

ریاست دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
 به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیند تجهیزات وملزومات پزشکی مورد استفاده درخارج از مراکز درمانی، به این وسیله ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی(Home Use ) که در کمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به تصویب رسیده است، جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد.
دریافت ضابطه

2/8/1395