تاريخ : نوزدهم فروردين 1397
ساعت : 15:49
کد : 2823
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی خبر داد:
انتشار پیش نویس " الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل و فرآیند اخذ پروانه ساخت "
انتشار پیش نویس " الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل و فرآیند اخذ پروانه ساخت " جهت اظهار نظر فنی ذینفعان
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، رزا مختاری گفت: با توجه به بازنگری صورت گرفته و اصلاح نظام کنترل کیفی و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید داخل، پیشنویس دستورالعمل مربوطه به منظور اظهار نظر فنی ذینفعان در وب سایت این اداره کل بارگذاری گردیده است.
کلیه ذینفعان اعم از متخصصین، کاربران، شرکت ها، انجمن و اتحادیه های حوزه تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی و تشخیصی و دانشگاههای علوم پزشکی می توانند حداکثرتا پایان فروردین ماه 1397، نظرات خود را در مورد سند مذکور بصورت مکتوب به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@imed.ir یا Tolid@imed.ir ارسال نمایند.


دانلود پیشنویس