تاريخ : يازدهم تير 1397
ساعت : 17:35
کد : 2987
مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی خبر داد:
اطلاعیه تکمیلی مراحل تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی
اطلاعیه تکمیلی مراحل تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس روح اله مزینانی مشاور و دستیار ویژه مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت، پیرو درج خبر مراحل تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی، با توجه به مراجعات حضوری تامین کنندگان تجهیزات پزشکی به اداره تجهیزات پزشکی، موارد ذیل به عنوان اطلاعیه تکمیلی به اطلاع می رسد:

1 - تامین کنندگان جهت هرگونه سوال بانکی بابت بخشنامه 110001 / 97 مورخ 97/04/06 در خصوص تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارش قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی و تکمیل فرم ثبت خدمت متناظر،صرفا به بانک های عامل مراجعه فرمایند( پس از تهیه فرم خام ثبت خدمت نیازی به مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی باشد).

2 - اطلاعیه تکمیلی مراحل تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی بدون نیاز به مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی به شرح ذیل تاکید و اعلام می گردد.

مشاهده و دریافت اطلاعیه تکمیلی مراحل تخصیص ارز بدهی های ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات