تاريخ : دوم مرداد 1397
ساعت : 15:47
کد : 3061
مشخصات PVC گرید پزشکی
مشخصات PVC گرید پزشکی
با توجه به استفاده گسترده از پلیمر ( PVCپلی وینیل کلراید) در صنعت تجهیزات پزشکی، آگاهی از خصوصیات و ترکیب ساختاری آن می تواند به عنوان راهکار کلیدی در تأمین ماده اولیه مناسب در تولید تجهیزات پزشکی باشد. به همین منظور جهت آشنایی بیشتر تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی با پلیمر PVC گرید پزشکی، برخی از ویژگی های مهم این ماده درفایل پیوست بیان شده است. این امر می تواند روند ارزیابی تأمین کنندگان را تسهیل و امکان پذیر سازد.

  دانلود فایل