تاريخ : هشتم مرداد 1397
ساعت : 00:27
کد : 3075
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
راهنمای سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک
راهنمای سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک منتشر شد.
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت راهنمای سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک را منتشر کرد.

دریافت و مشاهده راهنمای سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانک و گمرک