تاريخ : چهاردهم مرداد 1397
ساعت : 11:48
کد : 3100
با نامه وزیر بهداشت به گمرک انجام شد:
تفویض ترخیص با حداقل اسناد تجهیزات پزشکی به مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی
طی نامه ای به گمرک، ترخیص با حداقل اسناد تجهیزات پزشکی از سوی وزیر بهداشت به مدیرکل تجهیزات پزشکی تفویض شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، پیرو مصوبات جدید دولت در ترخیص تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد با قبول مسئولیت وزیر بهداشت یا تفویض به معاون وزیر، طی نامه ای به گمرک، وزیر بهداشت ترخیص با حداقل اسناد تجهیزات پزشکی را به مشاور و مدیرکل تجهیزات پزشکی تفویض نمود.