تاريخ : شانزدهم مرداد 1397
ساعت : 18:56
کد : 3111
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
تصویب نامه هیئت وزیران در تامین ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی
تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- هیئت وزیران در تامین ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- هیئت وزیران در تامین ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی به شرح ذیل منتشر شد.

مشاهده تصویب نامه هیئت وزیران در تامین ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی