تاريخ : سوم شهريور 1397
ساعت : 08:59
کد : 3163
گروه مستقل ارز، بانک و گمرک اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
لزوم بررسی معتبر بودن فیش ارزی ثبت سفارش برای تخصیص ارز توسط شرکتها قبل از بارگذاری در سامانه imed
شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست از معتبر بودن فیش ارزی ثبت سفارش برای تخصیص ارز قبل از بارگذاری در سامانه imed اطیمنان حاصل نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گروه مستقل ارز، بانک و گمرک اداره کل تجهیزات پزشکی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست از معتبر بودن فیش ارزی ثبت سفارش برای تخصیص ارز قبل از بارگذاری در سامانه imed اطیمنان حاصل نمایند.
اطلاعیه؛
نظر به اینکه تاکنون تعداد زیادی از ثبت سفارشات صف تخصیص ارز به دلیل اینکه فاقد فیش بانکی و یا عدم معتبر بودن فیش (گواهی ثبت آماری) بودند رد تخصیص ارز شده اند، لذا شرکت ها می بایست قبل از تکمیل درخواست در سامانه اعلام مشکلات از معتبر بودن فیش ارزی ثبت سفارش مربوطه اطمینان حاصل کرده و درصورت لزوم توسط بانک عامل نسبت به بروز رسانی گواهی ثبت آماری (فیش ارزی) در پرتال ارزی بانک مرکزی، اقدام نمایند.