تاريخ : شانزدهم مهر 1397
ساعت : 17:51
کد : 3281
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست ثبت سفارشات بدون انتقال ارز، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز
فهرست ثبت سفارشات بدون انتقال ارز، که قبلاً به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت: به منظور اطلاع رسانی و شفافیت عملکرد، فهرست ثبت سفارشات بدون انتقال ارز که قبلاً برای بانک مرکزی جهت تخصیص ارز ارسال شده بود به شرح ذیل منتشر و در دسترس می باشد.

وی افزود شرکتها به منظور پیگیری تخصیص ارز خود به بانک های عامل خود مراجعه نمایند.

فهرست ثبت سفارشات بدون انتقال ارز، ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز