تاريخ : بيست و چهارم مهر 1397
ساعت : 20:18
کد : 3318
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
سه انتصاب در اداره کل تجهیزات پزشکی؛ مشاور واردات مدیرکل تجهیزات پزشکی / سرپرست اداره تجهیزات پزشکی / سرپرست اداره ملزومات پزشکی
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده های کارشناسی با حکم دکتر مسائلی، مشاور واردات مدیرکل تجهیزات پزشکی، سرپرست اداره تجهیزات پزشکی و سرپرست اداره ملزومات پزشکی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده های کارشناسی و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، با حکم دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مشاور واردات مدیرکل تجهیزات پزشکی، سرپرست اداره تجهیزات پزشکی و سرپرست اداره ملزومات پزشکی منصوب شدند.

بر اساس این احکام مهندس جمال تولی به سمت مشاور واردات مدیرکل تجهیزات پزشکی، مهندس مجید حمیدی به سمت سرپرست اداره تجهیزات پزشکی و مهندس زهره زرین کلاه به سمت سرپرست اداره ملزومات پزشکی منصوب گردیدند.

لازم به ذکر است پیش از این مهندس تولی در سمت رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس حمیدی در سمت معاون اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و مهندس زرین کلاه در سمت مدیر گروه ملزومات مصرفی مشغول به فعالیت بودند.