تاريخ : سيزدهم آبان 1397
ساعت : 18:45
کد : 3425
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
باقیمانده فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز تا تاریخ 1397/08/08
باقیمانده فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز تا تاریخ 1397/08/08، منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت:پیرو انتشار دوره ای فهرست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی تا مورخ 08 /1397/08 ،باقیمانده فهرست ثبت سفارشات تا تاریخ  1397/08/08  به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشند.

مشاهده و دریافت فهرست باقیمانده ثبت سفارش های یورو اورپا
مشاهده و دریافت فهرست باقیمانده ثبت سفارش های سایر ارزها