تاريخ : بيستم آبان 1397
ساعت : 14:38
کد : 3460
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی وزارت بهداشت منتشر کرد:
پراکندگی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه ساخت در مقیاس استانی
با توجه به تفویض تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی قطب کشور، پراکندگی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه ساخت در مقیاس استانی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت، با توجه به تفویض تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی قطب کشور، پراکندگی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه ساخت در مقیاس استانی منتشر شد.
وی افزود تصویر پراکندگی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه ساخت از فایل ذیل در دسترس می باشد.
دریافت و مشاهده سایز اصلی تصویر پراکندگی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه ساخت در مقیاس استانی