تاريخ : يازدهم آذر 1397
ساعت : 15:14
کد : 3573
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
انتصاب چهار معاون در ادارات تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی و نظارت بر تولید و کنترل کیفی
معاونین ادارات تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی و نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، طی احکامی معاونین ادارات تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی و نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، منصوب شدند.
بنا بر این گزارش، مهندس امین اسلامی به عنوان "معاون اداره تجهیزات پزشکی" و مهندس شهروز زارع منش به عنوان "معاون اداره ملزومات پزشکی" و مهندس ساجده رمضانپور به عنوان "معاون اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی" و مهندس هادی امیرحسینی به عنوان "معاون اجرائی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی" از سوی روسای ادارات مذکور، منصوب گردیدند.