تاريخ : بيستم آذر 1397
ساعت : 12:18
کد : 3608
در گفتگوی رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با مهر مطرح شد؛
مصوبه کمک ۵۰۰ میلیون یورویی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: مصوبه کمک ۵۰۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری برای حوزه سلامت، مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است.
حمید پوراصغری رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهارداشت: با مجوز مقام معظم رهبری ، مصوبه ای صادر شد که بر اساس آن بدهی های حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی تسویه شود.

وی با اشاره به اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را نمی توان جدا از هم دانست، افزود: این مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو قرار است تحویل سازمان بیمه سلامت شود و این سازمان مسئولیت توزیع آن برای پرداخت هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی را به عهده بگیرد.

پوراصغری خاطرنشان کرد: کمک هایی که بعضا از سوی سازمان برنامه و بودجه برای حوزه سلامت در نظر گرفته می شوند، همواره برای دارو و تجهیزات پزشکی بوده ضمن اینکه این مورد خاص در مصوبه نیز برای تخصیص به هر دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ذکر شده است.

https://www.mehrnews.com/news/4480877