تاريخ : هجدهم دی 1397
ساعت : 13:58
کد : 3701
در صورت مشاهده گروه کالایی 102 ...
1- در خصوص تأمین‌کنندگانی که به طور کامل تأمین ارز شده‌اند، با بروزرسانی گواهی ثبت آماری در بانک عامل مشکل مرتفع خواهد شد.

2- تأمین‌کنندگانی که به طور کامل تأمین ارز نشده‌اند، با ویرایش پرونده در سامانه جامع تجارت ایران (حذف و افزودن مجدد یک مستند) نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.