تاريخ : هفدهم فروردين 1398
ساعت : 16:16
کد : 3925
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
آمادگی اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی تجهیزات پزشکی برای اجرای مصوبات کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی/ فرصت سه ماه تولیدکنندگان برای ارسال نواقص اعلامی
مهندس مختاری از آمادگی اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی تجهیزات پزشکی برای اجرای مصوبات کمیته تسهیل فرآیند به منظور تسهیل درصدور پروانه ساخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس مختاری رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی، منتشره در تاریخ 1397/12/27، اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی تجهیزات پزشکی آمادگی دارد جهت تسهیل در صدور پروانه ساخت، پس از رفع نقص موارد اعلام شده و تکمیل پرونده، ظرف مدت یک هفته اقدام به صدور پروانه ساخت نماید.

وی افزود: با توجه به مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و لیست پرونده های دارای نقص جهت صدور پروانه ساخت که در خبر مورخ 1397/12/27 منتشر گردیده است، تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه آتی فرصت دارند تا نسبت به ارسال نواقص اعلامی اقدام نمایند.

 مشاهده مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل فرآیند تامین و خبر 1397/12/27 در خصوص تعیین تکلیف پرونده های درخواست صدور پروانه ساخت دارای نواقصی