تاريخ : دهم ارديبهشت 1398
ساعت : 20:51
کد : 3980
رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی خبر داد :
برگزاری نشست دوره ای با معاونین غذا و دارو و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب کشور در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی/ برنامه ریزی مدیریت تامین، توزیع و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1398
نشست دوره ای با معاونین غذا و دارو و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب کشور اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس علاالدین رییس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به لزوم هم اندیشی در امور مربوط به تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه های و آسیب شناسی مسایل مختلف در این حوزه ، هم‌چنین برنامه ریزی مدیریت تامین، توزیع و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1398، نشست دوره‌ای معاونین غذا و دارو و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی قطب روز سه شنبه تاریخ  1398/02/03 با حضور مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه اهم فعالیت ها در سال 1398 و رئوس برنامه‌های اداره نظارت بر تامین و نگهداشت مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع توزیع، سامانه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و نحوه بهره گیری دانشگاهها در این سامانه تشریح شد.

مهندس علاالدین گفت: در ادامه نشست، دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به طرح مسائل، مشکلات، راهکارها و اعلام نظرات در خصوص برنامه‌ها و امور مختلف حوزه تجهیزات پزشکی اعم از مدیریت تامین، توزیع و نگهداشت پرداختند.