تاريخ : هجدهم ارديبهشت 1398
ساعت : 18:56
کد : 3990
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی خبر داد:
لزوم ارسال موارد درخواستی از سوی تولیدکنندگان به منظور برنامه ریزی جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل تا تاریخ 1398/02/25
اطلاعیه ارسال موارد از سوی تولیدکنندگان جهت تأمین ارز مورد نیاز تولیدات داخل منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس روح الله مزینانی معاون اجرایی و برنامه‌ ریزی اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی گفت: با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مجدد و پیگیری ارز مورد نیاز تولیدکنندگان جهت مواد اولیه و قطعات ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، ضروری است تا شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، نیازهای ارزی خود را در قالب فایل اکسل مطابق جدول ذیل تهیه و به همراه درخواست مکتوب خود در سربرگ شرکت، به پست الکترونیکی اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی به نشانی dataanalysis@imed.ir ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/02/25 ارسال فرمایند.
 
ردیف ظرفیت تولید یا ارز مورد نیاز سالانه شرح کالا مبلغ ارزی نام ارز مبلغ معادل یورو نام کالای تمام شده