تاريخ : بيست و دوم آبان 1398
ساعت : 12:51
کد : 4291
کارشناس ملزومات مصرفی تخصصی اداره ملزومات پزشکی اعلام کرد:
گزارش کمیته تخصصی اندوسکوپی و اندوسرجری/ معرفی مراکز درمانی جهت انجام ارزیابی بالینی/ تصمیمات میزان نیاز سالانه کشور در مورد کالاهای مصرفی حوزه اندوسکوپی و اندوسرجری
گزارش کمیته تخصصی اندوسکوپی و اندوسرجری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سجاد اعتمادی کارشناس ملزومات مصرفی تخصصی اداره ملزومات پزشکی گفت: در راستای اهداف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در تعامل و همفکری با اساتید حوزه های تخصصی، روز شنبه مورخ 13/07/1398 جلسه کمیته تخصصی اندوسکوپی و اندوسرجری با حضور مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی و  اساتید عضو کمیته و با همکاری اداره نظارت بر تامین و نگهداشت برگزار گردید.

مهندس اعتمادی بیان کرد: در این جلسه ابتدا در خصوص معرفی مراکز درمانی جهت انجام ارزیابی بالینی در خصوص کالاهای نیازمند به ارزیابی مذکور با اساتید محترم بحث و تبادل نظر گردید.

سپس در خصوص میزان نیاز سالانه کشور در مورد کالاهای مصرفی حوزه اندوسکوپی و اندوسرجری تصمیماتی اتخاذ گردید.