تاريخ : بيست و ششم آبان 1399
ساعت : 17:46
کد : 4739
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم تکمیل مدارک و ارائه تعهدنامه جهت درخواست ترخیص با حداقل اسناد و تمدید مهلت ترخیص با حداقل اسناد
اطلاعیه در خصوص تکمیل مدارک ترخیص با حداقل اسناد و تمدید مهلت ترخیص با حداقل اسناد منتشر شد.
 معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد: نظر به لزوم بررسی مجوزهای ترخیص با حداقل اسناد، با توجه به اینکه مدت اعتبار مجوزهای ترخیص با حداقل اسناد 3 حداکثر  ماه می باشد، موارد ذیل در مکاتبات متقاضیان لحاظ گردد:

  1. ارائه تعهد نامه کتبی مبنی بر درخواست متقاضی بویژه تمدید مهلت ترخیص با حداقل اسناد "صرفا مواردی است که مربوط به محدودیت منابع ارزی و تاخیر در تخصیص، تامین و یا انتقال ارز می­باشد  و شرکت هیچگونه کسر مدارک دیگری ندارد."

  2. کلیه مستندات و سوابق مجوزهای صادر شده ضمیمه درخواست متقاضی جهت ترخیص با حداقل اسناد بویژه تمدید مهلت ترخیص با حداقل اسناد الصاق گردد.
بدیهی است هرگونه نقص مدارک و مغایرت درخواست‌ها بررسی نمی‌گردد، لذا مجوزی در این خصوص صادر نمی‌شود.

 مشاهده و دریافت فرمت تعهدنامه