تاريخ : بيست و هفتم آبان 1399
ساعت : 11:33
کد : 4797
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم ایجاد فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) شرکت واسطه / متقاضیان ارز واسطه که شماره ثبت سفارشات مربوطه آنها در فهرست نامه شماره 655/78625 مورخ 1399/08/22 پیوست ارسال شده است
اطلاعیه در خصوص ایجاد فیش ارزی شرکت واسطه منتشر شد.
مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: کلیه متقاضیان ارز واسطه که شماره ثبت سفارشات مربوطه در فهرست نامه شماره 78625/655 مورخ 22/08/99 ارسال شده باشند، می‌توانند با مراجعه به بانک عامل مربوطه نسبت به ایجاد فیش ارزی (گواهی ثبت آماری) شرکت واسطه (M236IRTH) با درج شماره نامه مذکور در فیش ارزی اقدام نمایند لیکن شایان ذکر است باتوجه به منابع اعلامی جدید بانک مرکزی کارگزار M236IRTH در ماه جاری موجود نمی باشد و بهتر است متقاضیان بر اساس نیاز و ردیف جدول ارسالی نامه جدید به بانک مرکزی(به جز نامه مذکور) نسبت به ویرایش فیش ارزی تخصیص ارز اقدام نمایند.

مهندس مزینانی گفت: مجددا تاکید میگردد نامه مذکور و فهرست پیوست فاقد ارزش برای اولویت تخصیص ارز در بانک می باشد و صرفا برای امکان ویرایش گواهی ثبت اماری صادر شده است.

فهرست ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی شرکت واسطه (040)