تاريخ : سی ام دی 1399
ساعت : 16:50
کد : 4846
فراخوان گروه تحقیق و توسعه تجهیزات و ملزومات پزشکی:
مرحله دوم فراخوان شرکت های بازرسی کالا و خدمات / اعلام هزینه بازرسی مطابق چک لیست به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
فراخوان اعلام هزینه بازرسی مطابق چک لیست به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط گروه تحقیق و توسعه تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد.
بدینوسیله از کلیه شرکت کنندگان در فراخوان شرکت های بازرسی کالا و خدمات (تاریخ 1399/08/27) که تأییدیه بازرسی (ISO/IEC 17020) از مرکز ملّی تأیید صلاحیت ایران یا تاییدیه بازرسی سازمان ملی استاندارد را در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه نمودند دعوت بعمل می آید که نسبت به اعلام هزینه بازرسی مطابق چک لیست پیوست 1 به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نمایند.

لازم است هزینه بازرسی با تکمیل فرم پیوست 2، در قالب فایل Excel روی لوح فشرده (CD) و یک نسخه کاغذی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای معتبر مدیر عامل اعلام شود.

همچنین سایر شرکت های بازرسی که موفق به ارسال مدارک خود در زمان مقرر فراخوان مورخ 1399/08/27 نشده اند، می توانند مدارک و مستندات خود را ضمن رعایت شرایط فراخوان مرحله اول، پس از تکمیل فرم پیوست 2 و الصاق مدارک مطابق با پیوست 3 روی لوح فشرده بهمراه نامه رسمی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای معتبر مدیر عامل ارائه نمایند.

متقاضیان بایستی مدارک خود را در پاکت در بسته توسط نماینده شرکت به دبیرخانه حراست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/11/07 (راس ساعت14:30) ارائه نمایند.

لازم به ذکر است دریافت پاکت پس از پایان ساعت اداری مقدور نمی باشد.