تاريخ : بيست و دوم آبان 1400
ساعت : 09:59
کد : 4948
اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
فراخوان تامین دستگاه حلزون شنوایی برای انجام عمل کاشت حلزون / مهلت ارسال مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 (راس ساعت14:30)
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلا مکرد: با عنایت به درخواست هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و نظر به ضرورت تامین دستگاه حلزون شنوایی برای انجام عمل کاشت حلزون مورد نیاز بیماران، بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی دعوت می گردد نسبت به اعلام قیمت، بازه زمانی قابل تحویل و تکمیل فرم مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق پیوست یک، "منحصرا در قالب فایل Excelدر لوح فشرده (CD)" و ارائه آن به همراه مدارک درخواست شده ذیل در نسخه کاغذی ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت در پاکت در بسته توسط نماینده شرکت و بهمراه نامه شرکت به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 (راس ساعت14:30) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت پاکت بعد از پایان ساعت اداری مقدور نبوده و به درخواست هایی که با مدارک مخدوش ارائه شده و یا در فرمت تعیین شده در فایل اکسل ارسال نگردد نیز، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک لازم:
1- ارائه فایل جدول مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی منحصرا در فرمت EXCEL در لوح فشرده(CD) و همچنین بصورت کاغذی و ممهور به مهر و امضای معتبر شرکت.
2- ارائه فرم تعهد پیوست در سربرگ شرکت و بارگذاری در سامانه تعهدات پرتال IMED.IR