تاريخ : شانزدهم ارديبهشت 1401
ساعت : 00:06
کد : 5045
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بازمهندسی سیاست دهی ارزی استنت دارویی در سال ۱۴۰۱, شماره بازمهندسی IR401-13 با مشارکت کلیه نماینده های قانونی دارای IRC فعال / لزوم ارسال پیشنهاد برای اخذ سیاست واردات (اخذ سیاست تعدادی IRC متناسب با نیاز و فی ارزی پیشنهادی)
بازمهندسی سیاست دهی ارزی استنت دارویی در سال ۱۴۰۱, شماره بازمهندسی IR401-13 با مشارکت کلیه نماینده های قانونی دارای IRC فعال منتشر شد.
مهندس روح اله مزینانی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد: مطابق مصوبات شورای بازمهندسی تجهیزات پزشکی با توجه به ضرورت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور و تامین با قیمت مناسب در فرآیند رقابتی در نظر است به منظور مدیریت ارزبری در راستای شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی و مدیریت و کنترل میزان ارزبری و استفاده حداکثری از توانایی تامین کنندگان مجاز، از این پس سیاست دهی تعدادی و ارزی واردات سال 1401 در مواردی که محصولات تولید داخل از نظر ظرفیت تولید و تکنولوژی روز کفایت نیاز نظام سلامت کشور را ندارد، میزان نیاز با مشارکت کلیه شرکت های دارای نمایندگی قانونی و IRC فعال، به روش بازمهندسی در سیاست دهی ارزی با هدف تعدیل سیاست تعدادی متناسب با فی ارزی پیشنهادی(افزایش/کاهش سابقه تعداد واردات) در فرآیند رقابتی اقدام می گردد.

متقاضیان می بایست نسبت به تکمیل، مهر و امضا  و ارسال  پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی و فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست و ضمیمه این خبر مربوط به بازمهندسی سیاست دهی ارزی استنت دارویی  به شماره IR401-13 اقدام نمایند