تاريخ : هجدهم ارديبهشت 1401
ساعت : 09:27
کد : 5047
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
بازمهندسی سیاست دهی ارزی پکیج سمعک و قطعات اصلی آن در سال ۱۴۰۱, شماره بازمهندسی IR401-14 با مشارکت کلیه نماینده های قانونی دارای IRC فعال / لزوم ارسال پیشنهاد برای اخذ سیاست واردات (اخذ سیاست تعدادی IRC متناسب با نیاز و فی ارزی پیشنهادی)
مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات پزشکی اعلام کرد به اطلاع شرکت های دارای نمایندگی قانونی و دارای IRC فعال سمعک می رساند: به منظور مدیریت ارزبری ثبت سفارشات سمعک در راستای شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی و مدیریت و کنترل میزان ارزبری و استفاده حداکثری از توانایی تامین کنندگان مجاز، مطابق مصوبات شورای بازمهندسی تجهیزات پزشکی با توجه به ضرورت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور و تامین با قیمت مناسب در فرآیند رقابتی در نظر است، از این پس سیاست دهی تعدادی و ارزی واردات سال 1401 در مواردی که محصولات تولید داخل از نظر ظرفیت تولید و تکنولوژی روز کفایت نیاز نظام سلامت کشور را ندارد، میزان نیاز با مشارکت کلیه شرکت های دارای نمایندگی قانونی و IRC فعال، به روش بازمهندسی در سیاست دهی ارزی با هدف تعدیل سیاست تعدادی متناسب با فی ارزی پیشنهادی(افزایش/کاهش سابقه تعدادی و ارزی واردات) در فرآیند رقابتی به شرح مذکور در اسناد پیوست این خبر اقدام گردد.

متقاضی می بایست نسبت به تکمیل، مهر و امضا  و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی و فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست و ضمیمه این نامه اقدام و در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز شنبه مورخ 1401/02/24) طی یک نامه کتبی با عنوان "پاسخ بازمهندسی شماره IR401-14 " اسناد بازمهندسی حاضر را به همراه فرم های قیمت و مشخصات و موجودی و تعهدات تکمیل شده (پیوست 1 و 2 و 3) ممهور به مهر و امضای معتبر صاحبان امضاء و فرم 3 و اسناد بازمهندسی بصورت تصویر رنگی (فایل JPEG یا pdf) و همچنین با فرمت الکترونیکی (فرم 1 و 2 بصورت اکسل) را از طریق اتوماسیون اداری خطاب به مدیرکل تجهیزات پزشکی مکاتبه و پیشنهاد ارائه نماید و همزمان فایل های اکسل فرمهای 1 و 2 را تکمیل و نیز به آدرس ایمیل ImedTender@imed.ir  در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز شنبه مورخ 1401/02/24) ارسال نمایند. 

وی افزود در صورت عدم دریافت پیشنهادات مناسب از طرف شرکت های نمایندگی قانونی جهت تعدیل سوابق قیمت های ارزی متناسب با سیاست تعدادی و متعاقب آن عدم نتیجه مناسب (تعدیل قیمت متناسب با تعداد و رتبه کیفی مربوطه) از بازمهندسی حاضر جهت تعدیل و کشف قیمت متناسب با تعداد سیاست ارزی واردات نسبت به تامین اقلام مذکور از طریق برگزاری فراخوان عمومی فوریتی توسط تامین کنندگان مجاز (بدون در نظر گرفتن نمایندگی قانونی انحصاری/غیر انحصاری) برای تامین اقلام مذکور اقدام خواهد شد.