تاريخ : سی و يکم خرداد 1401
ساعت : 23:26
کد : 5101
اطلاعیه اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:
فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی
فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی منتشر شد.
اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی  اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی، اطلاعیه ای را به شرح ذیل منتشر کرد.

در راستای اجرای دستورالعمل "بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در موسسات پزشکی" به منظور شناسایی شرکت های توانمند در زمینه ارائه خدمات بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی سرمایه ای، از کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی دعوت به عمل می آید، جهت شرکت در فراخوان درخواست کتبی به انضمام مستندات مربوطه را به دبیرخانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه نمایند.

لازم بذکر است، اداره کل تجهیزات پزشکی در رد یا قبول پیشنهادات واصله بر اساس مستندات مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان، حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.