تاريخ : بيست و هشتم خرداد 1401
ساعت : 20:36
کد : 5113
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
بازمهندسی اطلاع رسانی شماره 003 / انتشار تاریخچه قیمت های مصوب تجهیزات و ملزومات پزشکی از سال 1394 تاکنون
در راستای شفافیت و بازمهندسی اطلاع رسانی،  قیمت های مصوب جاری، سابقه قیمت برای مراکز درمانی و تشخیصی از سال 1394 منتشر شد.
مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: مطابق مصوبه شورای بازمهندسی تجهیزات پزشکی مورخ 1401/03/25 مقرر گردید با توجه به لزوم شفافیت و اطلاع رسانی قیمت های مصوب جاری و سابقه قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور بهره برداری مراکز درمانی و تشخیصی در خرید کالا و همچنین شفافیت دسترسی متمرکز تامین کنندگان و تولیدکننده گان به سابقه قیمت مصوب اقلام  پزشکی، با توجه به موارد ذیل اطلاع رسانی گردد:

1- فهرست قیمت مصوب کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای قیمت مصوب از سال 1394 (اولین سال دارای سابقه در سایت IMED.IR) به تفکیک بیشترین قیمت هر IRC در سال در سه گروه بیمارستانی و پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی است.

2- درخصوص اقلامی که درحال حاضر آخرین قیمت مصوب آنها به دلایلی نظیر آزادسازی نرخ ارز و تغییر اولویت ارزی کالا به نرخ نیمایی از سایت حذف شده و یا منقضی شده است، مطابق مصوبات قبلی شورای باز مهندسی در فهرست فوق الذکر، قیمت با وضعیت عدم انتشار نمایش داده می شود و خرید مراکز درمانی و تشخیصی بر اساس رقابت سالم در بازار و اسناد قیمت گذاری نزد خود شرکت مطابق ضوابط قیمت گذاری انجام می شود.

3- مطابق باز مهندسی اطلاع رسانی شماره 001 موضوع خبر کد 5056 مورخ 1401/02/24، در راستای شفاف سازی و ایجاد ابزار افزایش نظارت و به منظور رعایت قیمت مصرف کننده در خصوص کالای تامین شده با نرخ دولتی، فهرست IRC ها تامین ارز شده با ارز دولتی از سال 1396 مرتبط با فهرست فوق الذکر با درج اطلاعات کلیه ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین ارز شده با ارز دولتی با ذکر Batch number و Lot number و Serial number در دسترس عموم قرار داده شده است. و به روزرسانی نیز خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، قیمت های منقضی شده برای Lot Number های منتشره در خبر فوق الذکر تامین ارز شده با نرخ رسمی معتبر است.