دو شنبه 5 فروردين 1398
تعرفه خدمات پس از فروش دیالیز
ردیف نوع شارژ سال 85 سال 86 سال87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 از 1/7/94 از5/3/95 از2/5/96
-11/90% -25% -25/40% -10/80% -10% -15% -20% -25% -12% -9%
1 شارژ ماهیانه:هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه (PM) هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دیالیز (با  بافر استات) و يا بيشتر انجام می دهد. 25500 28534 35667 44726 49556 54511 62688 75226 75226 94032 105316 114794
2 شارژ ماهیانه: هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه (PM)هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دياليز (  با بافر بیکربنات) و يا بيشتر انجام می دهد و جهت ضدعفونی فقط از برنامه شیمیایی استفاده می گردد. 27000 30213 37766 47358 52473 57720 66378 79654 79654 99567 111515 121551
3 شارژ ماهیانه:هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه(PM)هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال  مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دياليز ( با بافر بیکربنات)  و يا بيشتر انجام می دهد و از برنامه ضدعفونی حرارتی و توأم استفاده می گردد. 28500 31891 39864 49989 55388 60927 70066 84079 84079 105099 117711 128305
4 شارژ پایه: در مرکز استان 12000 13428 16785 21048 23321 25653 29501 35401 35401 44251 49561 54021
5 شارژ پایه: در مراکز با فاصله 200 کیلومتری از مرکز استان 24000 26856 33570 42097 46643 51307 59003 70804 70804 88505 99126 108047
6 شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 200 كيلومتري تا 400 كيلومتري از مرکز استان 36000 40284 50355 63145 69965 76961 88505 106206 106206 13275 148688 162070
7 شارژ پایه: در مراکز از فاصله 400 كيلومتري تا 600 كيلومتري از مرکز استان 48000 53712 67140 84193 93286 102615 118007 141608 141608 177010 198251 216093
8 شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 600 كيلومتري از مرکز استان 58000 64902 81127 101733 112720 123992 142591 171109 171109 213886 239552 261112
1- شارژ ماهیانه: هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری دستگاه های همودیالیز که ماهانه از سوی مرکز درمانی به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌گردد.
2- شارژ پایه: ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﺳﺮوﻳﺲ وﻧﮕﻬﺪاري( ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ) هرماه، ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮﻛت هاي طرف قرارداد ﺗﻌﻤﻴﺮات و نگهداری دستگاه های دﻳﺎﻟﻴﺰ پرداخت می نمایند. هر مرکز درمانی به هر شرکت طرف قرارداد ﺑﺮاي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ‌کندﻛﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ها و ﺗﻨﻮع آن ها ﻧﺪارد و ﺷﺮﻛت‌هاییﻛﻪ یک دستگاه ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﺎﻟﻴﺰ را در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
*ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر، طبق برنامه و درصورت لزوم 2بار، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴن های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺮاجعه و نسبت به تست و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه های ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﭙﺮدازد و درﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي (ﺑﻴﺶ از دوﺑﺎر) و ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨش های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑه ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻬﺮان %50 و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها %75 ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
**مرکز استان در شارژ پایه: درصورتیکه شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز در مرکز استان محل نصب دستگاه، دارای نمایندگی خدمات پس از فروش می¬باشد، میزان شارژ پایه از مرکز آن استان محاسبه می¬گردد در غیراینصورت شارژ پایه از مرکز استان محل استقرار شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز سنجیده می¬شود.
3-مبالغ شارژ تمامی به تومان می باشد
تاریخ ویرایش: 31/02/97
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
تعداد بازديد اين صفحه: 32,839
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386