دو شنبه 1 مرداد 1397
ردیف نوع شارژ سال 85 سال 86 سال87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 از 1/7/94 از5/3/95 از2/5/96
-11/90% -25% -25/40% -10/80% -10% -15% -20% -25% -12% -9%
1 شارژ ماهیانه:هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه (PM) هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دیالیز (با  بافر استات) و يا بيشتر انجام می دهد. 25500تومان 28534تومان 35667تومان 44726تومان 49556تومان 54511تومان 62688تومان 75226تومان 75226تومان 94032تومان 105316تومان 114794تومان
2 شارژ ماهیانه: هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه (PM)هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دياليز (  با بافر بیکربنات) و يا بيشتر انجام می دهد و جهت ضدعفونی فقط از برنامه شیمیایی استفاده می گردد. 27000تومان 30213تومان 37766تومان 47358تومان 52473تومان 57720تومان 66378تومان 79654تومان 79654تومان 99567تومان 111515تومان 121551تومان
3 شارژ ماهیانه:هزينه تعميرات، سرويس و نگهداري پيشگيرانه(PM)هر دستگاه ماشين همودياليز در بخش هاي دياليزي كه حداقل 3 شيفت كامل فعال  مي باشند و هر ماشين دياليز حداقل 60 مورد دياليز ( با بافر بیکربنات)  و يا بيشتر انجام می دهد و از برنامه ضدعفونی حرارتی و توأم استفاده می گردد. 28500تومان 31891تومان 39864تومان 49989تومان 55388تومان 60927تومان 70066تومان 84079تومان 84079تومان 105099تومان 117711تومان 128305  تومان
4 شارژ پایه: در مرکز استان 12000تومان 13428تومان 16785تومان 21048تومان 23321تومان 25653تومان 29501تومان 35401تومان 35401تومان 44251تومان 49561تومان 54021تومان
5 شارژ پایه: در مراکز با فاصله 200 کیلومتری از مرکز استان 24000تومان 26856تومان 33570تومان 42097تومان 46643تومان 51307تومان 59003تومان 70804تومان 70804تومان تومان88505 99126تومان 108047تومان
6 شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 200 كيلومتري تا 400 كيلومتري از مرکز استان 36000تومان 40284تومان 50355تومان 63145تومان 69965تومان 76961تومان 88505تومان 106206تومان 106206تومان 132757تومان 148688تومان 162070 تومان
7 شارژ پایه: در مراکز از فاصله 400 كيلومتري تا 600 كيلومتري از مرکز استان 48000تومان 53712تومان 67140تومان 84193تومان 93286تومان 102615تومان 118007تومان 141608تومان 141608تومان 177010تومان 198251تومان 216093تومان
8 شارژ پایه: ر مراکز از فاصله 600 كيلومتري از مرکز استان 58000تومان 64902تومان 81127تومان 101733تومان 112720تومان 123992تومان 142591تومان 171109تومان 171109تومان 213886تومان 239552تومان 261112تومان
1- شارژ ماهیانه: هزینه تعمیرات، سرویس و نگهداری دستگاه های همودیالیز که ماهانه از سوی مرکز درمانی به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌گردد.
2- شارژ پایه: ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﺳﺮوﻳﺲ وﻧﮕﻬﺪاري( ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ) هرماه، ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺮﻛت هاي طرف قرارداد ﺗﻌﻤﻴﺮات و نگهداری دستگاه های دﻳﺎﻟﻴﺰ پرداخت می نمایند. هر مرکز درمانی به هر شرکت طرف قرارداد ﺑﺮاي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ‌کندﻛﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ها و ﺗﻨﻮع آن ها ﻧﺪارد و ﺷﺮﻛت‌هاییﻛﻪ یک دستگاه ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﺎﻟﻴﺰ را در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
*ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ و ﺷﺎرژ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر، طبق برنامه و درصورت لزوم 2بار، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴن های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺮاجعه و نسبت به تست و ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه های ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﭙﺮدازد و درﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي (ﺑﻴﺶ از دوﺑﺎر) و ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨش های دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑه ازاء ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻬﺮان %50 و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها %75 ﺷﺎرژ ﭘﺎﻳﻪ از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
**مرکز استان در شارژ پایه: درصورتیکه شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز در مرکز استان محل نصب دستگاه، دارای نمایندگی خدمات پس از فروش می¬باشد، میزان شارژ پایه از مرکز آن استان محاسبه می¬گردد در غیراینصورت شارژ پایه از مرکز استان محل استقرار شرکت طرف قرارداد تعمیرات و نگهداری دستگاه¬های همودیالیز سنجیده می¬شود.
تاریخ ویرایش: 31/02/97
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 8,386
 بازديد اين هفته 37,735
 بازديد اين ماه 440,038
 کل بازديدها 7,820,011
تعداد بازديد اين صفحه: 1,792
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386