اداره تجهیزات پزشکی
سه شنبه 25 مرداد 1401
لیست ارگان های مطلع (NB)
نام موسسه ممیزی و صدور گواهی نامه (Notified Body) شماره NBMD کدشرح MD کدآدرس و شماره تماس NBنشانی اینترنتی NB نام نمایندگی NB در ایران آدرس نمایندگیتلفن نمایندگی
QS (QS Zürich AG)1254MD 0101Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive care Postfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 1888411661 88424958
QS (QS Zürich AG)1254MD 0102Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis Postfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 1988411661 88424959
QS (QS Zürich AG)1254MD 0103Non-active orthopedic and rehabilitation devicesPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2088411661 88424960
QS (QS Zürich AG)1254MD 0104 Non-active medical devices with measuring functionPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2188411661 88424961
QS (QS Zürich AG)1254MD 0105 Non-active ophthalmologic devicesPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2288411661 88424962
QS (QS Zürich AG)1254MD 0106 Non-active instrumentsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2388411661 88424963
QS (QS Zürich AG)1254MD 0107 Contraceptive medical devicesPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2488411661 88424964
QS (QS Zürich AG)1254MD 0108 Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2588411661 88424965
QS (QS Zürich AG)1254MD 0110 Non-active medical devices for ingestionPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2688411661 88424966
QS (QS Zürich AG)1254MD 0202 Non-active orthopedic implantsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2788411661 88424967
QS (QS Zürich AG)1254MD 0203 Non-active functional implantsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2888411661 88424968
QS (QS Zürich AG)1254MD 0301 Bandages and wound dressingsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 2988411661 88424969
QS (QS Zürich AG)1254MD 0302 Suture material and clampsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3088411661 88424970
QS (QS Zürich AG)1254MD 0303 Other medical devices for wound carePostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3188411661 88424971
QS (QS Zürich AG)1254MD 0401 Non-active dental equipment and instrumentsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3288411661 88424972
QS (QS Zürich AG)1254MD 0402 Dental materialsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3388411661 88424973
QS (QS Zürich AG)1254MD 0403 Dental implantsPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3488411661 88424974
QS (QS Zürich AG)1254MD 1106 Active dental devicesPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3588411661 88424975
QS (QS Zürich AG)1254MD 1109 Active devices for patient positioning and transportPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3688411661 88424976
QS (QS Zürich AG)1254MD 1202 Imaging devices utilizing non- ionizing radiationPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3788411661 88424977
QS (QS Zürich AG)1254MD 1301 Monitoring devices of non-vital physiological parametersPostfach 6335  counrty:switzerland phone:+41(0)443504665 fax:+41(0)443504669  Email : info@quality-service.ch website:www.quality-service.chپیشروان کیفیت تهران سهروردی شمالی اندیشه 1- پلاک 83- واحد 3888411661 88424978
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0051MD 0101 Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive carevia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1588529400 88768063
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0051MD 0102 Non-active devices for injection , infusion, transfusion and dialysisvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1688529400 88768064
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0052MD 0103 Non-active orthopedic and rehabilitation devicesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1788529400 88768065
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0053MD 0104 Non-active medical devices with measuring functionvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1888529400 88768066
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0054MD 0105 Non-active ophthalmologic devicesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 1988529400 88768067
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0055MD 0106 Non-active instrumentsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2088529400 88768068
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0056MD 0108 Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2188529400 88768069
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0057MD 0202 Non-active orthopedic implantsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2288529400 88768070
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0058MD 0301 Bandages and wound dressingsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2388529400 88768071
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0059MD 0302 Suture material and clampsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2488529400 88768072
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0060MD 0303 Other medical devices for wound carevia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2588529400 88768073
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0061MD 0401 Non-active dental equipment and instrumentsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2688529400 88768074
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0062MD 0402 Dental materialsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2788529400 88768075
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0063MD 0403 Dental implantsvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2888529400 88768076
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0064MD 1101 Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresisvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 2988529400 88768077
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0065MD 1102 Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiavia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3088529400 88768078
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0066MD 1103 Devices for stimulation or inhibitionvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3188529400 88768079
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0067MD 1104 Active surgical devicesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3288529400 88768080
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0068MD 1105 Active ophthalmologic devicesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3388529400 88768081
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0069MD 1106 Active dental devicesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3488529400 88768082
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0070MD 1107 Active devices for disinfection and sterilizationvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3588529400 88768083
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0071MD 1108 Active rehabilitation devices and active prosthesesvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3688529400 88768084
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0072MD 1109 Active devices for patient positioning and transportvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3788529400 88768085
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0073MD 1111 Softwarevia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3888529400 88768086
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0074MD 1112 Medical gas supply systems and parts thereofvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 3988529400 88768087
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0075MD 1201 Imaging devices utilizing ionizing radiationvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4088529400 88768088
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0076MD 1202 Imaging devices utilizing non- ionizing radiationvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4188529400 88768089
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0077MD 1301 Monitoring devices of non-vital physiological parametersvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4288529400 88768090
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0078MD 1302 Monitoring devices of vital physiological parametersvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4388529400 88768091
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0079MD 1401 Devices utilizing ionizing radiationvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4488529400 88768092
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0080MD 1402 Devices utilizing non-ionizing radiationvia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4588529400 88768093
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0081MD 1403 Devices for hyperthermia / hypothermiavia quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4688529400 88768094
IMQ (ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A.)0082MD 1404 Devices for (extracorporeal) shock-wave therapy (lithotripsy)via quintiliano,43 z.138-milano  counrty:italy phone:+390250731 fax:+390250991500 Email : info@imq.it website:www.imq.itمرزبان کیفیتتهران سهروردی شمالی- خ عربعلی- کوچه 6- پلاک 4788529400 88768095
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0101Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive carevia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0102Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysisvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0104Non-active medical devices with measuring functionvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0105Non-active ophthalmologic devicesvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0106Non-active instrumentsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0108Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0202Non-active orthopedic implantsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0301Bandages and wound dressingsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0401Non-active dental equipment and instrumentsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0402Dental materialsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 0403Dental implantsvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1101Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresisvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1102Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiavia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1103Devices for stimulation or inhibitionvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1104Active surgical devicesvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1106Active dental devicesvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1107Active devices for disinfection and sterilizationvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1108Active rehabilitation devices and active prosthesesvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1111Softwarevia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1112Medical gas supply systems and parts thereofvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1201Imaging devices utilizing ionizing radiationvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1202Imaging devices utilizing non- ionizing radiationvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1301Monitoring devices of non- vital physiological parametersvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1302Monitoring devices of vital physiological parametersvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1402Devices utilizing non-ionizing radiationvia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
MIT (Mit International Testing S.r.l.) 0068MD 1403Devices for hyperthermia / hypothermiavia G. leopardi,14 20123-milano(mi) counrty:italy phone:+390297071800 fax:+39029308176 Email : info@mitesting.org website:www.mitesting.org آرین توف پاسارگادتهران- زعفرانیه- پسیان شمالی- کوچه کافی آبادی- پلاک 34تلفن 22170106-7 26800395
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0476MD 0101Non-active devices for anesthesia, emergency and intensive carevia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176793
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0477MD 0102Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysisvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176794
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0478MD 0104Non-active medical devices with measuring functionvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176795
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0479MD 0105Non-active ophthalmologic devicesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176796
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0480MD 0106Non-active instrumentsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176797
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0481MD 0107Contraceptive medical devicesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176798
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0482MD 0108Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsingvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176799
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0483MD 0202Non-active orthopaedic implantsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176800
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0484MD 0203Non-active functional implantsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176801
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0485MD 0204Non-active soft tissue implantsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176802
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0486MD 0301Bandages and wound dressingsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176803
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0487MD 0302Suture material and clampsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176804
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0488MD 0303Other medical devices for wound carevia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176805
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0489MD 0401Non-active dental equipment and instrumentsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176806
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0490MD 0402Dental materialsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176807
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0491MD 0403Dental implantsvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176808
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0492MD 1101Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresisvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176809
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0493MD 1102Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anesthesiavia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176810
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0494MD 1103Devices for stimulation or inhibitionvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176811
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0495MD 1104Active surgical devicesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176812
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0496MD 1105Active ophthalmologic devicesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176813
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0497MD 1106Active dental devicesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176814
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0498MD 1107Active devices for disinfection and sterilizationvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176815
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0499MD 1108Active rehabilitation devices and active prosthesesvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176816
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0500MD 1109Active devices for patient positioning and transportvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176817
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0501MD 1111Softwarevia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176818
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0502MD 1202Imaging devices utilizing non-ionizing radiationvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176819
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0503MD 1301Monitoring devices of non- vital physiological parametersvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176820
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0504MD 1302Monitoring devices of vital physiological parametersvia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176821
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0505MD 1403Devices for hyperthermia / hypothermiavia cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدارتهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان کاووسی فر- کوچه نکیسا- پلاک 10- طبقه3- واحد5 88176741 88176822
KIWA (KIWA CERMET ITALIA S.P.A.)0506MD 1404Devices for (extracorporeal) shock-wave therapy (lithotripsy)via cadriano,23 40057- cadriano di granarolo(bo) counrty:italy phone:+390514593111 fax:+39051763382 Email : infobologna@kiwacermet.it website:www.kiwacermet.it پیشگامان سامانه پایدار 88176741 88176823
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  629,401
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386