خدمات پس از فروش
ردیفنام شرکتنام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهنام کمپانیشماره مجوزتاریخ اعتبار
1لوتوس طب پارسیانآندوسکوپی-Olympus148896/66429/11/97
2نقش طاووس صباآندوسکوپی-Olympusمنقضی شده استمنقضی شده است
3نقش طاووس صباچراغ سیالتیکSkytron-17142/66426/06/97
4نقش طاووس صباچراغ سیالتیکDr.Mach-17142/66426/06/97
5نقش طاووس صباچراغ سیالتیکHanaulux-17142/66426/06/97
6نقش طاووس صباچراغ سیالتیکBerchtold-17142/66426/06/97
7نقش طاووس صباچراغ سیالتیکD.D.K-17142/66426/06/97
8نقش طاووس صباچراغ سیالتیکDrager-17142/66426/06/97
9نقش طاووس صباچراغ سیالتیکMartin-17142/66426/06/97
10پیشگامان ویستا طبآندوسکوپی-Pentaxمنقضی شده استمنقضی شده است
11شفا شمس ایرانیانهمودیالیز و RO-Fresenius148907/66429/11/97
12تابان طب پارسهونتیلاتور-GE- Versamed112315/6648/9/1997
13تابش پرتو نگارگاما کمراForteADAC/Philips110126/6644/9/1997
14تابش پرتو نگارگاما کمراVertexADAC/Philips110126/6644/9/1997
15تابش پرتو نگارگاما کمراGenesysADAC/Philips110126/6644/9/1997
16تابش پرتو نگارگاما کمراArgusADAC/Philips110126/6644/9/1997
17مهندسی خشنودفرچراغ اتاق عمل-Apelonمنقضی شده استمنقضی شده است
18مهندسی خشنودفرچراغ اتاق عمل-Amsمنقضی شده استمنقضی شده است
19مهندسی خشنودفرچراغ اتاق عمل-Hanaluxمنقضی شده استمنقضی شده است
20مهندسی خشنودفرچراغ اتاق عمل-Skytronمنقضی شده استمنقضی شده است
21مهندسی خشنودفرتخت جراحی-Amscoمنقضی شده استمنقضی شده است
22مهندسی خشنودفرتخت جراحی-Eschmanمنقضی شده استمنقضی شده است
23مهندسی خشنودفرساکشن-Sevardمنقضی شده استمنقضی شده است
24مهندسی خشنودفرساکشن-Eschmanمنقضی شده استمنقضی شده است
25مهندسی خشنودفرساکشن-Medapمنقضی شده استمنقضی شده است
26مهندسی خشنودفرالکتروکاردیوگراف-Kenzمنقضی شده استمنقضی شده است
27مهندسی خشنودفرالکتروکاردیوگرافیک کانالهHPمنقضی شده استمنقضی شده است
28مهندسی خشنودفرالکتروکاردیوگرافسه کانالهHPمنقضی شده استمنقضی شده است
29مهندسی خشنودفرالکتروکاردیوگرافشش کانالهHPمنقضی شده استمنقضی شده است
30مهندسی خشنودفرالکتروکاردیوگراف-Toyotaمنقضی شده استمنقضی شده است
31فناوران حیان مداتوآنالایزرهای بیوشیمی-Selectraتعلیق مجوز تا مورخ 20/10/97تعلیق مجوز تا مورخ 20/10/97
32دیاموند تجهیز آزمااتوآنالایزرهای سریBT-Biotecnicaمنقضی شده استمنقضی شده است
33سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکBerchtold-منقضی شده استمنقضی شده است
34سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکHanaulux-منقضی شده استمنقضی شده است
35سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکMerilux-منقضی شده استمنقضی شده است
36سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکCenturion-منقضی شده استمنقضی شده است
37سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکStryker-منقضی شده استمنقضی شده است
38سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکSkytron-منقضی شده استمنقضی شده است
39سپیدان سلامت امیدچراغ سیالتیکEstella-منقضی شده استمنقضی شده است
40زمر طبتخت بیمارستانیHill-Rom-منقضی شده استمنقضی شده است
41بوژان نوین پارسه آرمانبلادگاز AVL-96285/66403/02/1397
42بوژان نوین پارسه آرمانالکترولیت آنالایزرAVL-96285/66403/02/1397
43بوژان نوین پارسه آرمانالکترولیت آنالایزرKONE-96285/66403/02/1397
44تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150LShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
45تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125LShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
46تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150LShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
47تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
48تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
49تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150LShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
50تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150LShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
51تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
52تفسیر پرتو ایمنRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
53تفسیر پرتو ایمن-UD150L40Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
54تفسیر پرتو ایمن-UD150B30Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
55تفسیر پرتو ایمن-UD150B40Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
56تفسیر پرتو ایمن-UD150L30 E-FShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
57تفسیر پرتو ایمن-FlexavisionShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
58تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMC100L30Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
59تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMC125L30Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
60تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMU125mShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
61تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMUX10Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
62تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMUX100Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
63تفسیر پرتو ایمنRadiology/PortableMObileArt EvolutionShimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
64تفسیر پرتو ایمنC-ArmWHA10Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
65تفسیر پرتو ایمنC-ArmWHA50Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
66تفسیر پرتو ایمنC-ArmWHA200Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
67احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی22توسانمنقضی شده استمنقضی شده است
68احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی23توسانمنقضی شده استمنقضی شده است
69احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی24توسانمنقضی شده استمنقضی شده است
70احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی25توسانمنقضی شده استمنقضی شده است
71احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی27توسانمنقضی شده استمنقضی شده است
72احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپیH-212حامی نوزاد پارسمنقضی شده استمنقضی شده است
73احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپیH-204حامی نوزاد پارسمنقضی شده استمنقضی شده است
74احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپی27حامی نوزاد پارسمنقضی شده استمنقضی شده است
75احیا نوزاد قرن(انق)فتوتراپیXHZ-90Ningbo David Medical Deviceمنقضی شده استمنقضی شده است
76آریا پرتو نگارژنراتورCMP200واریان(CPI)50506/66428/4/97
77آریا پرتو نگارژنراتورIndicoواریان(CPI)50506/66428/4/97
78آریا پرتو نگارژنراتورMilleniaواریان(CPI)50506/66428/4/97
79آریا پرتو نگارژنراتورHFGواریان(CPI)50506/66428/4/97
80آریا پرتو نگارژنراتورED125L/150Lشیمادزو50506/66428/4/97
81آریا پرتو نگارژنراتورHD/XHD150Bشیمادزو50506/66428/4/97
82آریا پرتو نگارژنراتورUD/XUD150L30/40شیمادزو50506/66428/4/97
83آریا پرتو نگارژنراتورKXO15R/Eتوشیبا50506/66428/4/97
84آریا پرتو نگارژنراتورDC12M/MBتوشیبا50506/66428/4/97
85مهندسی اطلس پویان صنعت البرزبی خطرساز زباله های بیمارستانی-صنایع فلزی کوشامنقضی شده استمنقضی شده است
86تراست خاورمیانهرادیولوژی-Shimadzuمنقضی شده استمنقضی شده است
87تراست خاورمیانه فلوروسکوپی -Toshibaمنقضی شده استمنقضی شده است
88تراست خاورمیانه سی آرم-Siemensمنقضی شده استمنقضی شده است
89هواساز سورین پارسااکسیژن ساز-IGS110234/6644/12/1996
90تجهیز پخش شمساتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA XLELITechGroup B.V343/66420/07/97
91تجهیز پخش شمساتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA EELITechGroup B.V343/66420/07/97
92تجهیز پخش شمساتوآنالایزر بیوشیمیROCHE (Hitachi)Hitachi343/66420/07/97
93تجهیز پخش شمسسل کانتر هماتولوژیK1000SYSMEX343/66420/07/97
94تجهیز پخش شمسسل کانتر هماتولوژیKX21NSYSMEX343/66420/07/97
95سپهران طب ایرانیاناتوکلاو MMM (Munchener Medizin Mechanik)16075/6649/3/1997
96سینا ابتکار ثامنسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422Juane16284/66415/12/97
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 19,604
 بازديد اين هفته 19,604
 بازديد اين ماه 412,393
 کل بازديدها 6,814,763
تعداد بازديد اين صفحه: 4,318
آدرس

 

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386