جمعه 2 آبان 1399
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
اداره کل تجهيزات پزشکیF2F3F4F5F6F7F8F9F10F11
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاهشماره مجوزتاریخ صدورتاریخ اعتبارتمدید تاریخ اعتبار مجوز بر اساس مصوبه کمیته تسهیل شماره 34 مورخ 99/5/22حوزه جغرافیایی فعالیتآدرس شرکتشماره تلفن شرکت
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/5771798/07/0399/07/031399/12/29کشوری  
آراد منش ایرانیانIGS Italiaاکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 رئوف شفااکسیژن ساز بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 Atlas Copcoهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 Airpower NVهوای فشرده مدیکال 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 Atlas Copcoسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 Airpower NVسیستم وکیوم مرکزی بیمارستان 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 رئوف شفاامحاء زباله بیمارستانی 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
 رئوف شفااستریلایزر بخار اتوکلاو 664/8931498/10/0299/10/021399/12/29   
آراد هیوا طبRoyal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77s664/8870598/10/0199/04/011399/12/29کشوری  
 Royal Medicalماشین بیهوشیRoyal 77664/8870598/10/0199/04/011399/12/29   
 Royal Medicalماشین بیهوشیMulti Plus664/8870598/10/0199/04/011399/12/29   
 Royal Medicalماشین بیهوشیRoytech 5664/8870598/10/0199/04/011399/12/29   
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/291399/12/29کشوری  
 Ecodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512498/04/2999/04/291399/12/29   
آرمان پرتو تصویرGEMRI 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29کشوری  
 GECT Scan 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29   
 Philipsآنژیوگرافی 664/11396798/12/1399/12/131399/12/29   
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/3554997/12/0899/03/0311399/12/29کشوری  
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29کشوری  
 Varian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Varian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Varian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Shimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Shimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Shimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Toshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Toshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Philipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Philipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Swissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 GEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 GEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 GEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 GEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Siemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Siemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Siemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
 Siemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486597/09/1299/03/0311399/12/29   
آفاق البرز طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Integra 400+664/5909198/07/0899/01/081399/12/29کشوری  
 ROCHEChemiluminescentElecsys664/5909198/07/0899/01/081399/12/29   
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/05/1399/03/0311399/12/29کشوری  
آکااندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152698/02/1099/02/101399/12/29کشوری  
 LINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR5-16-100 کاناله664/4152698/02/1099/02/101399/12/29   
 PHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/9353198/10/1599/10/151399/12/29   
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex-ARC300-ARGUS-Bright View-Bright View X-Bright View XCT-Cardio 60-Cardio MD-CIRRUS-FORTE-Genesys664/9353198/10/1599/10/151399/12/29کشوری  
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/8019798/09/1099/09/101399/12/29کشوری  
 توسانفتوتراپی023664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانفتوتراپی024664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانفتوتراپی025664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانفتوتراپی027664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانانکوباتور111664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانانکوباتور110A664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانانکوباتور110664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانانکوباتور10664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-910664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-90664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-930664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceانکوباتورYP-970664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical DeviceانکوباتورTI-2000664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93-B664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-93A664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 Ningbo David Medical Deviceتخت احیاHKN-910664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانتخت احیا52664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانتخت احیا130664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانتخت احیا83664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 توسانتخت احیا82664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 حامی نوزاد پارسوارمرH-141664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
 حامی نوزاد پارسوارمرH-110664/8019798/09/1099/09/101399/12/29   
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانترKX21N, K1000664/11187498/12/0699/12/061399/12/29کشوری  
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624797/12/1399/03/0311399/12/29کشوری  
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29کشوری  
 Biochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
 TECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
 TECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
 RealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
 Spectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
 Electa LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/04/1099/03/0311399/12/29   
بوژان نوین پارسه آرمانRoche DiagnosticبلادگازAVL - Compact 3664/8981598/10/0399/10/031399/12/29کشوری  
 Koneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/8981598/10/0399/10/031399/12/29   
تابان طب پارسهVersamed-GEونتیلاتور 664/5259898/06/1799/03/0311399/12/29کشوری  
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/11188198/12/0699/12/061399/12/29کشوری  
 ADAC/Philipsگاما کمراVertex664/11188198/12/0699/12/061399/12/29   
 ADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/11188198/12/0699/12/061399/12/29   
 ADAC/Philipsگاما کمراArgus664/11188198/12/0699/12/061399/12/29   
 ADAC/Philipsگاما کمراCardio MD664/11188198/12/0699/12/061399/12/29   
 ADAC/Philipsگاما کمراBrightview664/11188198/12/0699/12/061399/12/29   
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/7060798/08/1399/08/131399/12/29کشوری  
 ROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/7060798/08/1399/08/131399/12/29   
 SYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/7060798/08/1399/08/131399/12/29   
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuرادیوگرافی 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29کشوری  
 Toshiba, Siemens,Shimadzuفلوروسکوپی 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29   
 Toshiba, Siemens,Shimadzuسی آرم 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29   
 Siemensماموگرافی 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29   
 SiemensOPG 664/3523297/12/0699/03/0311399/12/29   
 Philips, Varian, Swissray,Apelem, GEسی آرم 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 Philips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 Philips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 GEماموگرافی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 Philipsماموگرافی 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 CarestreamOPG 664/7699498/09/0299/09/021399/12/29   
 BMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/02/2899/03/0311399/12/29   
 Shimadzuآنژیوگرافی 664/7699498/09/0299/03/021399/12/29   
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضیمنقضیمنقضی کشوری  
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuC-ArmWHA10منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuC-ArmWHA50منقضیمنقضیمنقضی    
 ShimadzuC-ArmWHA200منقضیمنقضیمنقضی    
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29کشوری  
 PHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29   
 Samsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29   
 Mindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/04/0299/03/0311399/12/29   
 PHILIPSCPAP/BIPAP 664/9905598/10/3099/10/301399/12/29   
 Novametrixپالس اکسیمتر2001, 520A664/10005698/10/3099/10/301399/12/29   
 Novametrixکاپنوگراف8100, 7100, 1265664/10005698/10/3099/10/301399/12/29   
 Spacelabsمانیتور علائم حیاتی90370, 90369, 90385, 90303, 90309, 90387664/10005698/10/3099/10/301399/12/29   
 Medianaمانیتور علائم حیاتیYM1000, YM6000, M30664/10005698/10/3099/10/301399/12/29   
 EdanالکتروکاردیوگرافSE-601A664/10005698/10/3099/10/301399/12/29   
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/01/2699/03/0311399/12/29کشوری  
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312998/02/2399/02/231399/12/29کشوری  
دیاموند تجهیز آزماBiotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضیمنقضیمنقضی کشوری  
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976898/01/2699/01/261399/12/29کشوری  
رهپویان طب سورینRoche Hitachiاتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29کشوری  
 Elitech Groupاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29   
 SYSMEXBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/5498598/06/2799/03/0311399/12/29   
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/4154598/02/1099/02/101399/12/29کشوری  
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
 Hanauluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
 Meriluxچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
 Centurionچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
 Strykerچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
 Skytronچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
 Estellaچراغ سیالتیک منقضیمنقضیمنقضی    
سیتیکو اسکن ایرانDornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Alpha664/6356098/07/2099/01/201399/12/29کشوری  
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Delta II664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیCpompact Sigma664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H Solvo664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیMedilas H20664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
 Dornier Medtechسنگ شکن/شاک ویوتراپیAries664/6356098/07/2099/01/201399/12/29   
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضیمنقضیمنقضی قطب مشهد  
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554297/12/0899/03/0311399/12/29کشوری  
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/4301098/05/1999/05/191399/12/29کشوری  
 Awareness Technology INCMicroplate Washer2600664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
 Awareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
 Awareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
 Awareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
 Awareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
 Awareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/4301098/05/1999/05/191399/12/29   
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی 664/3796197/12/2599/03/0311399/12/29کشوری  
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/10476498/10/2599/10/251399/12/29کشوری  
 ROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/10476498/10/2599/10/251399/12/29   
 SYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/10476498/10/2599/10/251399/12/29   
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/11545198/12/1799/12/171399/12/29کشوری  
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29کشوری  
  انواع استئوتوم 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29   
  فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829997/10/0999/03/0311399/12/29   
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/4154398/02/1099/02/101399/12/29کشوری  
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی 664/4403698/02/3099/02/301399/12/29کشوری  
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29کشوری  
 Hanaluxچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Martinچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Berchtoldچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Amscoچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 DR Machچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Skytronچراغ اتاق عمل 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Medlandتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Amscoتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Eshmitzتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Maquetتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Sewardتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Eschmanتخت جراحی 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Sewardساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Eschmanساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Medapساکشن 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 Kenzالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 HPالکتروکاردیوگراف 664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
 HPالکتروشوکCodmaster664/9469598/10/1899/04/181399/12/29   
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/8019898/09/1099/09/101399/12/29کشوری  
مهندسی پارس ایده آل سیستمROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی700-900664/3605897/12/1299/03/0311399/12/29کشوری  
مهندسی پزشکی زمر طبHill-Romتخت بیمارستانی منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122198/02/0899/02/081399/12/29کشوری  
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549398/03/1199/03/111399/12/29کشوری  
 Sky Tronچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 Dr.Machچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 Hanauluxچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 Berchtoldچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 D.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 Dragerچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
 Martinچراغ سیالتیک 664/2382897/09/0399/03/0311399/12/29   
نوزاد درمانAmeda AGوارمر نوزادAmenic664/8985798/10/0399/04/031399/12/29کشوری  
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/11186398/12/0699/12/061399/12/29کشوری  
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/071399/12/29کشوری  
 Pentaxآندوسکوپی 664/9059898/10/0799/10/071399/12/29   
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/3142498/04/1899/03/0311399/12/29کشوری  
 GEاکوکاردیوگرافی 664/3142498/04/1899/03/0311399/12/29   
پایا آزمون پرشینNovametrixپالس اکسی مترmars-512-513-520664/9351798/10/1599/04/151399/12/29کشوری  
 Spacelabsمانیتور علائم حیاتی90385-90369-90309-90308-90303-91387-91370-91369-90387664/9351798/10/1599/04/151399/12/29   
 NovametrixکاپنوگرافNICO-COSMO-CAPNOGARD664/9351798/10/1599/04/151399/12/29   
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657497/12/1599/03/0311399/12/29کشوری  
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
پژوهش طب مهر آساBIOTECNICAاتوآنالایزر بیوشیمیBT1500- BT3000- BT3500664/6157898/07/1499/01/141399/12/29کشوری  
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضیمنقضیمنقضی کشوری  
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/7060598/08/1399/08/131399/12/29کشوری  
 SysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/7060598/08/1399/08/131399/12/29   
هادی الکترونیکedan instruments,incالکترو کادیوگرافSE-1200، SE-601، SE-3، SE-300، SE-100664/424911399/5/41399/11/41399/12/29کشوری  
 edan instruments,incکاپنوگرافM3B   1399/12/29   
آریا اطلس سورینNovairاکسیژن ساز 664/4771999/5/1599/11/151399/12/29کشوری  
تراست خاورمیانهToshibaفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29کشوری  
 Siemensفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Shimadzuفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Philipsفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Varianفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Swissrayفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Apelemفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 GEفلوروسکوپی، رادیوگرافی، سی آرم، ماموگرافی 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
 Carestreamرادیوگرافی، OPG 664/4707299/5/141400/5/141399/12/29   
پارس ایده آل سیستمRoche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی سری 700664/4987999/5/2299/12/291399/12/29کشوری  
 Roche (Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی سری 900664/4987999/5/2299/12/291399/12/29   
زیتک مینوسا IGS Italiaاکسیژن ساز 19/4/3709699/4/599/10/51399/12/29قطب زنجان  
صنایع پزشکی عطاریAwareness Technology INCMicro Plate ReaderStat Fax 3200-4200664/5061499/5/2699/12/291399/12/29کشوری  
 Awareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
 Awareness Technology INCآنالیزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
 Awareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
 Awareness Technology INCالایزا ریدرChemWell 2900664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
 Awareness Technology INCMicroplate Reader2100664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
 Awareness Technology INCMicroplate Washer2600664/5061499/5/2699/12/291399/12/29   
بامداد تجهیز طب ایرانیانکلیه برندهاپروب Linear 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29قطب شیراز  
 کلیه برندهاپروب Convex 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
 کلیه برندهاپروب Vaginal 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
 کلیه برندهاپروب قلبی و TEE 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
 کلیه برندهاپروب 4D 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
 GE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote-BK Medical-Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiسونوگرافی 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
 GE-PHILIPS-Mindray-Ultrasonix-Esaote--Samsung-kontron-Sonoscape-Siemens-Sonosite-Honda-Shimadzu-Aloka-Fukuda-Hitachiاکوکاردیوگرافی 9/709/334299/2/1499/8/141399/12/29   
تراشه کنکاوان Toshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-Varian-Swissray-Apelem-GE-Inomed-Arcomaرادیولوژی ثابت 98/319889098/12/699/6/61399/12/29قطب شیراز  
 BMI-Siemens(dynatronics)-Shimadzuرادیولوژی پرتابل 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Toshiba-Siemens-Shiamdzu-Philips-GE-فلوروسکوپی 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Siemens-GEماموگرافی 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Vatech-Planmecaرادیوگرافی تک دندان 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Vatech-Planmecaپانورکس سفالومتری 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Genoray-Apelem-Siemens-Shimadzu-Philips-GECARM 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 FujiCR 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
 Spellman-CPI-Inomed-Poskam-Varian-Philips-Siemens-Shimadzu-Toshiba-Arcomaژنراتور مولد اشعه ایکس 98/319889098/12/699/6/61399/12/29   
دانش طب امروز ایرانیان طب زعیماتوکلاو بخار 99/33/55/330699/7/71399/12/291399/12/29قطب دانشگاه تهران  
شیما پرتوApelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)رادیولوژی 664/6682299/7/141400/1/14 کشوری  
 Apelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)فلوروسکوپی        
 Apelem-Swissray-Varian-GE-Toshiba (Canon Medical)CARM        
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه:                  329,210
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420-66724309           66724386