دو شنبه 25 تير 1397
شماره تلفن های اداره کل
نام و نام خانوادگيسمت شغلیمستقيمداخلي
آقای دكتر رضا مسائلیمدیرکل تجهیزات پزشکی  304-308
آقای سید علی سید حسینیمسئول دفتر مدیركل  304-308
آقای مهندس علیرضا سلیمانیمعاون فنی اداره كل تجهیزات پزشكی 63420--
آقای دكتر امیر رامهرمزیمشاور مدیرکل 63420--
آقای مهندس روح الله مزینانیمشاور و دستیار ویژه مدیركل 63420--
آقای دکتر مهدی شمس الدینیمشاور مدیر کل 63420--
آقای مهندس مهدی پرهیزکارمشاور اجرایی مدیرکل63420306
آقای دکتر مزینانیمشاور حقوقی63420--
خانم مهندس رویا شهبازیرئیس اداره فناوری اطلاعات ( IT)63420317
خانم شیرین مصطفویمسئول دفتر اداره فناوری اطلاعات 63420796
خانم مهندس مریم نیک سیرت معاون فنی اداره فناوری اطلاعات63420316
خانم مهندس عاطفه منصورزادهکارشناس مسئول پایش سامانه ها63420313
خانم مهندس آرزو منصورزادهكارشناس فناوری اطلاعات63420718
آقای مهندس امید گل باباییکارشناس پشتیبان شرکت شبکه و زیر ساخت63420341
آقای مهندس جمال تولیرئیس اداره کارشناسی تجهیزات و ملزومات پزشكی66727684444
خانم مهناز نظیفمسئول دفتر اداره کارشناسی تجهیزات و ملزومات پزشكی63420410
آقای مهندس مجید حمیدیمعاون اداره کارشناسی تجهیزات و ملزومات پزشكی63420460
آقای علی رضا رعدیمسئول هماهنگی امور اداره کارشناسی تجهیزات و ملزومات پزشكی63420481
آقای مهندس امین اسلامیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420418
خانم مهندس فاطمه باباییكارشناس مسئول تجهیزات و ملزومات پزشكی63420414
آقای مهندس آرش چگنیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420426
خانم مهندس مهدیه واعظ محرابیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420409
آقای مهندس مجتبی نجفیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420417
خانم طاهره عطارانكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420416
آقای مهندس آرش الوندیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420423
خانم زهره زرین کلاهكارشناس مسئول تجهیزات وملزومات پزشكی63420408
آقای مهندس اباذر سبزعلیكارشناس سباستگذاری مجوزهای ورود63420424
خانم مهندس فریده احمد پوركارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420410
خانم مهندس سعیده تیغ تیزكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420420
خانم مهندس نسترن رحیمیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420406
خانم مهندس نوشین کاتبیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420404
خانم مهندس زهرا باقری فرد كارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420722
خانم مهندس معصومه امیدواركارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420407
خانم فاطمه بنافتی زادهكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420419
آقای مهندس ابوالفضل اله بخشی غیاثوندكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420422
آقای مهندس شهروز زارع منش كارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420411
آقای مهندس مجید موسوی كارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420482
آقای مسعود کاشف پوركارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420433
خانم مهندس زهرا کنعانیكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420413
خانم ساجده رمضان پوركارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420421
خانم مهندس زهرا نیک خواهكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420404
خانم فهیمه سلیمانی فركارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420577
خانم مهندس نغمه علی باباییكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420412
آقای مهندس علیرضا شکرزادهكارشناس تجهیزات و ملزومات پزشكی63420434
آقای دكتر محمدمهدی گلابگیرانرئیس اداره اداره كارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشكی66739193502
خانم اكرم احمدیمسئول دفتر اداره كارشناسی مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420504
آقای دكتر ذبیح الله کشیریمسئول هماهنگی تولید و واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی63420112
خانم مهندس طاهره وثوقیكارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420512
خانم مژگان معاضیكارشناس مسئول مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420511
خانم مهندس راحله علمداریكارشناس مواد و تجهیزات دندانپزشكی63420510
آقای سید مجید میرمعینیسرپرست اداره تفویض، بهبود فرآیندها و امور استانها63420471
آقای مهندس علیرضا مومنیکارشناس تفویض و امور استان ها63420470
آقای مهندس اسحاق عامریسرپرست اداره صادرات667078635131
آقای مهندس رحیم دیدارکارشناس صادرات63420451
خانم مهندس رزا مختاریرئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی66714728501
خانم ملیکا حسنیمسئول دفتر اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420550
آقای مهندس هادی امیرحسینیمعاون اداره نظارت بر تولید وكنترل كیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420513
آقای دكتر فردین حاتمیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420519
خانم سارا سیفیکمک کارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420515
آقای مهندس میلاد مصطفویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420521
آقای مهندس محمد امین اسفندیاریکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420506
خانم مهندس مریم السادات مصباحیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420514
خانم مهندس الهام برزنکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420516
آقای مهندس مجید سلیمانی فردکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420517
خانم عاطفه سادات موسویکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420518
خانم مهندس اعظم قنائیکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420509
خانم مهندس مریم جهانی کیاکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420530
خانم مهندس شیما سردار زادهکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420507
خانم مهندس سارا درخشان فرکارشناس نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی63420508
خانم مهندس نسیم تربتیرئیس اداره مهندسی و نگهداری 66727844201
آقای ابوذر گشانی مسئول دفتر اداره مهندسی و نگهداری 63420202
خانم مهندس زینب قرائیمعاون اداره مهندسی و نگهداری63420215
خانم رویا بزمی پورکارشناس شناسنامه وخدمات پس از فروش ونگهداشت63420216
خانم سمانه آقارضیکارشناس مسئول توزیع کنندگان63420234
خانم منیژه ملك لوکارشناس شناسنامه وناظرین فنی63420204
خانم مهندس شراره شهریاریکارشناس خدمات پس از فروش63420724
آقای مهندس شاپور کاظمی قمیکارشناس شناسنامه و ناظرین فنی63420218
خانم مژگان محمدیکارشناس شناسنامه و ناظرین فنی 63420214
آقای مهندس علی جوادی رادكارشناس مسئول رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشكی و فراخوان63420220
آقای مهندس محمد رضا رحیمی پور كارشناس مسئول نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشكی63420217
آقای دکتر محمد همتیکارشناس نگهداشت و خدمات پس از فروش63420235
خانم مهندس زهرا نیک خواهکارشناس مسئول شناسنامه شرکت های تجهیزات پزشکی63420211
آقای مهندس احمد نورالهیكارشناس خدمات پس از فروش63420207
آقای مهندس محمدرضا زمانیكارشناس خدمات پس از فروش ،كنترل كیفی ونگهداشت63420212
خانم مهندس سارا کریمیكارشناس خدمات پس از فروش63420219
خانم حمیده مظفریکارشناس آموزش63420206
خانم مهندس بهاره جمشیدیکارشناس خدمات پس از فروش63420344
آقای مهندس حسین عظیم زاده رئیس اداره نظارت و بازرسی  266
آقای سید افضل موسویمسئول دفتر اداره نظارت و بازرسی63420250
خانم مهندس مریم باغبانیمعاون اداره نظارت و بازرسی63420251
خانم مهندس زهرا امانی كارشناس قیمت گذاری63420259
خانم مهندس حمید نژادکارشناس قیمت گذاری63420253
خانم آرزو صمدیكارشناس مسئول قیمت گذاری63420774
آقای بابک محرمی آزادکارشناس مسئول نظارت و بازرسی63420258
خانم خدیجه محمدیکارشناس نظارت و بازرسی63420262
آقای مهندس امیر خشه چیکارشناس نظارت و بازرسی63420256
خانم مهندس گلاره چنگیزیکارشناس نظارت و بازرسی63420260
آقای محمدرضا جهانبانیکارشناس نظارت و بازرسی63420257
آقای مهندس علیرضا عصاریان کارشناس نظارت و بازرسی63420145
آقای مهندس مهدی حمام دار کارشناس نظارت و بازرسی63420146
آقای مهندس علیرضا هوشنگیکارشناس مسئول توزیع63420255
خانم شهلا سعادتیکارشناس نظارت و بازرسی63420252
آقای مهندس حسین ذکی کارشناس نظارت و بازرسی63420146
نعمت الله عباس گودرزیکارشناس نظارت و بازرسی63420263
آقای هاشم یعقوبیکارشناس نظارت و بازرسی63420146
آقای عصاری کارشناس حقوقی63420263
خانم دكتر افروز لطیفیمسئول واحد تحقیق و توسعه66727948150
خانم عاطفه سادات ریوندیکارشناس تحقیق و توسعه63420118
آقای مهندس سعید اقوامیکارشناس ارزیابی و بالینی63420155
آقای مهندس احمدزادهکارشناس ارزیابی و بالینی63420155
خانم مهندس محبوبه شاه علیکارشناس ارزیابی و بالینی63420--
خانم مریم سجادیکارشناس پایش و بروزرسانی نظام مدیریت کیفیت(ISO)63420575
آقای مهندس محمد علی حیدری رئیس اداره كارشناسی تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی 66727835359
خانم فاطمه خسروی مسئول دفتر اداره كارشناسی تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420350
خانم مهندس سپیده گلباز كارشناس مسئول تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420357
آقای میثم حاتمی كارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420100
خانم ندا مینائی کاریجانیكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420358
آقای دكتر بابک لطیفكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420356
خانم طاهره موسویكارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420362
خانم شادی سادات نوابی كارشناس تجهیزات وفرآورده های آزمایشگاهی63420361
آقای مهندس حمیدرضا امامیمدیریت پشتیبانی و منابع اداره کل تجهیزات پزشکی63420203
آقای عباس تاریمسئول دفتر مدیریت امور عمومی63420231
آقای مجید اسماعیلیمسئول امور اداری و منابع انسانی63420120
آقای حجت اله ابراهیمیمسئول تدارکات و پشتیبانی 63420114
آقای مهندس محمدرضا بهره ورمسئول دبیرخانه اسناد و مکاتبات36420666
خانم فاطمه امینیکارشناس اسناد و مكاتبات اداری63420169
خانم مریم حاجتیمتصدی امور دفتری63420179
خانم نازنین مهررخمتصدی امور دفتری63420173
خانم زهرا كشاورزمتصدی امور دفتری63420178
خانم نسرین غفرانیکارشناس ترخیص63420166
آقای بهروز فائقیمسئول خدمات عمومی و پشتیبانی63420172
آقای سید رضا حسینی فرمتصدی امور دفتری63420205
آقای یاشار زارعی متصدی تاسیسات63420151
آقای محمود شاه آبادیاپراتور تلفنچی63420555
آقای ناصر رستم وندخدمات-آبدارچی63420-
خانم سمانه معززخدمات-آبدارچی63420364
خانم منصوره نجفیخدمات-آبدارچی63420435
آقای حسن حسنیخدمات-آبدارچی63420--
آقای اسفندیار ملكیخدمات-آبدارچی63420194
آقای عزیزالله فلاحخدمات-آبدارچی63420520
آقای شعبانعلی ذوالفقاریخدمات-آبدارچی63420364
آقای محرمعلی معززخدمات- نظافتچی 63420-
آقای اسفندیار عزیزیخدمات- نظافتچی 63420194
آقای ابراهیم راهنوردخدمات- نظافتچی 63420175
آقای حسین محمدیخدمات- نظافتچی63420175
آقای سعید بادبادیخدمات- نظافتچی63420175
آقای علی صادقیخدمات- نظافتچی63420175
آقای مهدی نظریخدمات- نظافتچی63420175-520
آقای صفریراننده 63420151
آقای محبوبی راننده  151
آقای دكتر شجاع فردرئیس حراست 66759016141-142
آقای میثم غلامیمعاون و مسئول دفتر حراست63420141
آقای محمود عربمتصدی دفتری حراست63420351
خانم مرادی 63420141
آقای فلاحی نگهبان 63420126
آقای ناصری نگهبان  126
آقای کمندی نگهبان  126
آقای ترکاشوند نگهبان  126
آقای دكتر علی احمد معظممسئول دبیرخانه دائمی كمیته های فنی و تخصصی تجهیزات پزشكی63420299
آقای مهندس جهانگیر مبارزپورمسئول هماهنگی استانداردوآزمون های فنی63420291
آقای مجید اسماعیلیمسئول کانون بسیج کارکنان جامعه پزشکی63420120
شماره فکس مدیریت 66756239  
شماره فکس دبیرخانه 66724386  
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 5,122
 بازديد اين هفته 21,647
 بازديد اين ماه 264,393
 کل بازديدها 7,644,366
تعداد بازديد اين صفحه: 16,419
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386